Leading People
 

Vill du få en djuplodad och objektiv bedömning i urvalsprocesser?


Genom vår Personbedömning / Second Opinion får du svar på frågor som:


- Har individen de rätta förutsättningarna för en specifik roll eller uppdrag?
- Vad behöver utvecklas och understödjas hos individen för att individen ska lyckas?
- Hur kan individens chef bäst coacha och motivera sin medarbetare?
- Vilken kompetens och potential har individen?
- Har individen förutsättningar att bli ledare?
- Har individen det som krävs för att rankas som en talang?
- Vilka aktiviteter och åtgärder behövs för att fylla individuella kompetensgap?

- Du får en summerad och tydlig gapanalys mot önskad kompetensprofil på vetenskaplig grund.Vår Vision


Vi sätter ny standard för ledarskap.

Vår helhetssyn på prestation omfattar konkreta färdigheter såväl som beteende-, fysisk- och mental förstärkning. Tillsammans ger de maximal utväxling.

Vår Mission


Vi bidrar till våra kunders, samhällets och vår egen utveckling.

Vår Affärsidé


Vi skapar Leading People genom att utveckla individer i hur de leder sig själva och hur de leder andra.


Vårt Kundkontrakt


Våra värderingar visar vägen. Kundkontraktet beskriver hur vi arbetar. 

Kundnytta 

Vi är tydliga och tar ställning.
Vi ger mervärde. 

Bemötande

Vi behandlar alla kunder olika. 

Evidens 

Vi arbetar tvärvetenskapligt med en helhetssyn på prestation.

Expertis


Vi har samlat några av marknadens främsta experter som alla använder vetenskapligt grundade metoder med stora effekter på prestation, kognition och hälsa. Diskrepansen mellan vad forskningen visar ger resultat, och vad man faktiskt gör i arbetslivet, är stor. Vi tar fasta på de senaste rönen och omvandlar dem till metoder som du direkt kan omsätta i din egen verksamhet.

Vill du nå nya resultat?


Vi använder en handlingsorienterad form av coaching för att nå en individs mål. Oavsett vilka områden coachingen handlar om ska varje möte leda minst ett steg närmare uppsatt mål. Fokus läggs på vad man vill uppnå i motsats till det man vill ifrån. Leading People’s metodik går ut på att lyfta de resurser som fungerar och förstärka dessa i motsats till att lägga fokus vid brister. Konceptet är väl beprövat, kraftfullt och ger fina resultat.


Vår coaching används då:

- Individen behöver karriärväxling/ny roll

- Individen behöver nå högre resultat

- Individen behöver personlig utveckling


Exempel på områden coachingen kan handla om: kommunikation, nå högre resultat, organisatorisk effektivitet, hantera karriär-/personliga förändringar, utveckla färdigheter inom ledarskapet, förstärka strategiskt tänkande, effektiv hantering av konflikter eller att bygga effektiva team.

Vill du att dina nyanställda ska börja prestera snabbt?


On-boarding (komma ombord) riktar sig till chefer och nyckelspelare och är bästa garantin för en lyckad rekrytering. On-boarding är en coachingprocess som säkrar att individen snabbt och lätt kommer in i sin nya roll. Forskning visar att man genom On-boarding kan halvera tiden till att en ny medarbetare blir produktiv. 

Resultat av en On-boardingprocess:
  • Chefer, ledare och nyckelspelare som snabbt blir produktiva och börjar leverera
  • Minskad personalomsättning
  • Starkare lojalitet
  • Högre engagemang
  • Rätt prioriteringar
  • Tidsvinst
  • Snabbare resultat
  • Ökad arbetstillfredsställelse

Vill du skapa ett framgångsrikt team?


Genom vårt koncept där fokus läggs på gruppens styrkor och  förstärkning av positiva beteenden får din grupp följande resultat: 


· En tydlig kartläggning över gruppens resurser

· En benchmark mot andra framgångsrika team

· Ett i gruppen väl förankrat verksamhetsmål

· En tydlig handlingsplan hur gruppen gemensamt ska nå sitt mål

· Etablerade spelregler som främjar gruppens framgång

· En förbättrad kommunikation inom gruppen

· Resursoptimering – förstärkning av positiva beteenden

· Ett team som skapar högre resultat

Broschyr

Här hittar du broschyren som beskriver Leading people™:


Ladda ner broschyren här!

Vill du höja prestationen i din organisation?


Det som kännetecknar framgångsrika organisationer är inte bara hårt arbete, utan också tydlighet i vad man står för och vad man vill uppnå. Tydligheten kommer av att var och en vet vad som är god prestation hos oss. Prestationsstyrning handlar om att belöna prestation utifrån att nå affärsmål OCH agera utifrån företagets värdegrund. Man kombinerar resultat (vad man uppnår) med beteende (hur man uppnår målen). På detta sätt utvecklas ett affärsdrivande ledarskap.


Resultat för din organisation:

- Alla medarbetare vet vad som förväntas av dem

- Alla ledare kan styra verksamheten i rätt riktning

- En säkrad hög prestation i organisationen

Ledningsgrupper / Styrelser som levererar


Flertalet forskningsstudier visar att det finns karakteristiska drag hos högpresterande ledningsteam. Det är dessa vi fokuserar på för att öka gruppens produktivitet. När vi tillsammans analyserat resultatet från Management Audit finns ett flertal områden en ledningsgrupp kan behöva arbeta vidare med för att bli ett högpresterande team, däribland:


- Klargörande av målbild

- Roller och ansvar

- Kommunikation och feedback

- Problemlösning och beslutsfattande

- Tillit och gruppdynamik


Vårt Samhällsansvar


Vi bidrar till samhället genom att sponsra organisationen Vid Din Sida. Det är en ideell opolitisk organisationen som bidrar till att ge äldre hemlösa pensionärer ett drägligare liv. Läs mer om Vid Din Sida på deras hemsida: www.viddinsida.nu 

Under året 2020 skänker vi 10 % av omsättningen på Ledarstöd till Karolinska Institutets forskning för att ta fram ett vaccin för Corona viruset, Covid 19 (Sars-Cov-2).

Anmäl dig här

Fyll i anmälningsformuläret till höger så 

Leading people™ - helheten som gör skillnaden

Leading people™ är ett komplett ledarutvecklingsprogram med individuell anpassning. Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. I Leading people™ får du möjlighet att arbeta med dig själv på många olika plan. Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar de åtta områden som bildar helheten som gör den stora skillnaden.

Välkommen

Här kan du som kund logga in och ta del av vårt material.

Välkommen

Här kan du som kund logga in och ta del av vårt material.

Scientific Council

Leading People’s Scientific council is made up of outstanding and reputable psychologists. Due to their long and solid experience and knowledge within the psychological field, the scientific council contributes to making sure there is a high scientific standard in our work. The scientific council is a resource with a purpose of assuring quality in our organisation so that we always deliver a sure, evidence-based and useful product to our clients. This council is one of many ways we assure quality in our services.

Our Social Responsibility

We contribute to society through our collaboration with the organisation Mentor. Mentor Sweden’s purpose is to prevent violence and drug-use among children though mentor programs. Mentor’s visions is a world where the young are able to grow and develop healthy and drug-free.We share this vision.

We give lectures to mentors and pupils about how people can lead themselves to perform well and to stay healthy.

Leadership based on Science

The discrepancy between what research shows gives results and what you actually do in work is large. We focus on the most recent findings and convert them into methods that can be directly implemented into your organisation.


We combine the most important leadership components with the latest research about performance, cognition and health. Today we know that it takes more than leadership theories to succeed. Therefore, we work inter-disciplinarily and combine what we know improves performance and health.

The results of our leadership development:

- You work smarter, not more (harder).

- You feel better.

- You reach better results in your leadership role while developing your organisation.

Do you want to secure your key players?

A well thought out plan reduces dependency on strategic key players. Without this plan the organisation is exposed to unnecessary risks if anything unforeseen happens or an executive decides to quit. A plan, customised to future goals and vision, secures the organisations’ survival and continued economic stability.


Through our assistance you will receive:

- A concrete and exact measurement to maintain the right person in the right place.

- A plan based on your future business goals and strategies.

- Gap analysis

- Clarity in internal and external selection of future key roles.


References are available at request.

Do you want to raise the performance in your organisation?

The characteristics of successful organisations are not only to how hard they work, but also the clarity of what they aim and stand for. The clarity comes from everybody knowing what good performance looks like. Performance management is about rewarding accomplishments based on achieving business goals AND acting according to the Company’s values. You combine these results (what you achieve) with behaviour (how you achieve your goals). This is how commercial leadership is developed.


Results for your organisation:

- All employees know what is expected of them.

- All leaders can steer the organisation in the right direction.

- A secure high performance in the organisation.

Selection and Development based on Science

Examples of topics - Leadership Development:

- Basic knowledge of how people function

- The brain's threat and reward mode

- How to handle change in the work place

- Communication in the work place

- Decision making

- Understand how the brain functions in order to work smarter - not harder

- How to reduce stress

- In what kind of workplace we perform best


Examples of topics - Leadership Selection:

- Fundamental knowledge of personality psychology

- The most important personality traits for success

- The most important personality traits for leadership

- The five factor model - a model describing personality

- Values - what attitude means for work

- Risk behaviours and the dark side of the personality

- Strategic selection


“We hired Leading People for a networking event in the Nordic HR Network. The theme was Leadership, and we were taught what attributes are important in leaders according to most recent occupation psychological and neuro-scientific research. This perspective gave a new dimension to the theme! Another aspect that made this extra interesting was a task we were given: reading a leadership profile that we then discussed. Birgitta is very professional and knowledgeable in her field and were able to give us new insights.

Thank you Birgitta for an educational afternoon!”

Ulrika Hartzell, The Nordic HR Network

Do you want to create a successful team?

Using our concept, focusing on the strengths of the group and enhancing positive behaviours, your group can receive the following results:


· A clear overview of the groups’ resources

· A benchmark to other successful teams

· Well established business goals

· A clear action plan as how the group can reach their goals

· Established game rules that promote the groups success

· Improved communication

· Resource optimisation - strengthening of positive behaviours

· A team that creates better results.


"Good process to help all our leaders to understand how to improve groups."

Johan Eklind, Country Manager Tefal - OHB Nordica Group AB


Do you want to create an effective Management?

The first step in creating an effective management team is to gain deeper understanding of who you are. A Management Audit is an analysis at individual and group level, made in an objective and scientific way.


Results of the Management Audit:

- A clear analysis of all the individual leader profiles based on strategic, operative and leader-related criteria.

- Clear gap analysis and diagnosis of the managements composition.

- Benchmark against other Management teams.

- Identification of areas that the group needs to prioritise in order to become more efficient and improve performance.Management teams / Boards that deliver

Several studies show that there are certain characteristics common to high-achieving management teams. We focus on these to increase group productivity. When we analyse the results from the Management Audit together, we identify areas a management team might need to work on to become a high-achieving team, such as:


- Clarification of team objectives

- Roles and responsibilities

- Communication and feedback

- Problem solving and decision-making

- Trust and group dynamics

Do you want deep, valid and objective assessments in selection processes?

Through our Personality Assessments / Second Opinions you will get answers to questions like:


- Does the individual have the right prerequisites for a specific role or assignment?

- What needs to be developed and supported for the individual to succeed?

- How to best coach and motivate the employee?

- What competence and potential does the employee have?

- Leadership potential?

- Talent potential?

- How to fill competence gaps?

- Summarised gap analysis with desired competence profile?


"We hired Leading People for two recruiting processes, specifically for their screening and second opinion methods. We are very happy and feel that we have received a very good basis and information as regards the recruitment process, as well as the knowledge of what important employee characteristics are. Our collaboration with Leading People has meant that we have become more strategic and think more about how we can see ourselves as resources when becoming better at what we do."
Jessica Rothman, Project Manager / Advisor Indevelop

“I came into contact with Leading People during a recruitment process for a managerial position in the construction industry. My experience from the assessment and the feedback I was given will be very helpful in my career going forward. I was given help in seeing my strengths and weaknesses. I also got good tips for my personal leadership development. Before I was even given the chance to say a word about myself they were able to read my profile scarily well through their assessment. And all the tips I was given seemed very relevant to me specifically. Leading People took good care of me throughout the entire process.


All in all, I would use three words to describe our meeting: professional, caring and developmental!”

Elias Issa, candidate

Do you or your empoyee want to reach new results?

We use a results-oriented coaching to reach an individual’s goals. No matter what area of coaching, every meeting leads one step closer to the set goal. Our method focus on strengths rather than putting focus on any shortcomings. This concept is well proven, powerful and gives good results.


Our coaching can be used when:

- Career changes / a new role.

- Results needs to be improved.

- For personal, team and business development.


Examples of coaching areas: communication, reaching higher results, organisational efficacy, career and personal changes, developing leadership skills, conflict resolution or team building.


Do you want a quick employee introduction?

On-boarding for your leaders and key players is the best guarantee for a successful recruitment. On-boarding is a coaching process that secures a quick and efficient transition into their new role. Research shows that you can reduce the time for an employee to become productive by using the On-boarding method.Results of On-boarding:

- Management, leaders and key players becoming productive quicker

- Decreased employee turnover

- Higher loyalty

- Increased commitment

- Correct prioritising

- Time saving

- Quicker results

- Increased workplace satisfaction

Leading People


Leading people™ - a complete programme that makes difference

Leading people™ is a complete leadership development program with individual customisation. We combine the most important leadership components with the latest research into performance, cognition and health. We know that leadership theory alone does not bring success. In Leading people ™ you have the opportunity to work with yourself on many different levels.

Leading people™ content

Research on how people and their brains work is the foundation of Leading people ™. Body and mind are more intertwined than we previously thought so the content of Leading people ™ is something out of the ordinary. Based on the latest research, leadership components combine to take challenges, achieve business goals and lead yourself and others, using both physical and mental elements. You will learn how to best utilize your full potential through understanding brain functions. This includes physical and mental training as well as nutrition and energy intanke through to recovery and sleep.


The eight elements form a complete program that contributes to high performance, improved cognition and well-being for you and your organisation:


- Energy: diet that provides the base for performance and well-being - Activity: activity that increases your physical strength and brain capacity - Recovery: recovery that relieves the brain and brings it new power - Sleep: sleep that strengthens your learning ability, your immune system and your senses - Focus: focus that keeps the brain healthy and clears the intellect - Mind: presence that provides higher emotional stability and understanding for others - Creativity: the steps outside the box that keep your brain young and bring joy - Relationships: relate to the environment and enhance your own and others' quality of life

For you who want to...

- set and achieve high-level business goals

- work smarter, not harder - improve concentration and make better decisions - create a healthier, high-performance workplace - manage your own and others' time better - reduce negative stress - create trust and better relationships - achieve improved health - increase the quality of change processes - experience challenges while still having fun


Then the Leading people ™ program is for you!

Brochure

Here is the brochure that describes the programme.

Please note that the brochure is currently in Swedish only.

Download brochure

Expertise

We have gathered some of the top experts in the field, all using science-based methods with great effect on performance, cognition and health. The discrepancy between what research shows gives results, and what actually does generate results in working life is considerable. We capture the latest findings and transform them into methods that you can apply in your organisation.


Our Vision

We set new standards for leadership.


Our view of performance includes practical skills as well as behavioural, physical and mental gains. Together these provide maximum outcome.

Our Mission

We contribute to our customers', our society's and our own personal development.

Our Business Idea

We create Leading People by developing individuals to lead themselves and to lead others.

Our Customer Promise

Our values show the way. Our customer promise describes how we work.
Customer value
We give clear answers and take a stand.
We provide added value.
Customer treatment
We treat every customer differently.
Evidence
We use interdisciplinary research with a holistic approach to performance.

Welcome

Please log in to take part of our material.

Welcome

Please log in to take part of our material.

dfgfd

fgdf

Resultat


För dig som vill..


- Sätta och nå högt uppsatta affärsmål

- Arbeta smartare, inte mer

- Öka din koncentration och fatta bättre beslut

- Skapa en friskare och mer högpresterande arbetsplats

- Hantera din egen och andras tid bättre

- Minska den negativa stressen

- Skapa förtroende och skapa bättre relationer

- Få bättre hälsa

- Öka kvaliteten i förändringsprocesser

- Bli utmanad och samtidigt ha roligt


Då är Leading people™ programmet för dig!

"Vi har anlitat Leading People i två rekryteringsprocesser, specifikt deras ”Screening” och ”Second Opinion” metoder. Vi är väldigt nöjda och känner att vi fick mycket bra underlag och information till rekryteringsprocessen, samt en förståelse för vad som är viktiga egenskaper i en medarbetare. Samarbetet med Leading People har inneburit att vi har blivit mer strategiska i hur vi rekryterar medarbetare och tänker kring hur vi kan se på oss själva som resurser i att bli bättre i det vi gör."


Jessica Rothman, Project Manager/Adviser Indevelop


"Jag kom i kontakt med Leading People som en del i en rekryteringsprocess när jag var kandidat för en arbetsledande tjänst inom byggbranschen. Erfarenheten jag fick med mig från de tester jag fick göra samt den återkoppling jag fick i samband med min intervju kommer jag att ha stor nytta av i mitt fortsatta yrkesliv. Jag fick hjälp att se mina styrkor och svagheter och fick bra tips på hur jag kan göra för att utvecklas till det bättre i mitt arbete. Genom testerna jag gjort kunde de utläsa min profil skrämmande väl innan jag själv ens hunnit säga ett ord, och alla tips jag fick kändes väldigt relevanta för just mig. Jag blev väldigt bra bemött och väl omhändertagen av Leading People genom hela processen.


För att sammanfatta mötet med tre ord skulle jag säga professionellt, omhändertagande och utvecklande!"

Elias Issa, kandidat

Vill du säkra dina nyckelspelare?


En genomtänkt plan minskar beroendet av strategiska nyckelspelare. Utan en sådan plan utsätts verksamheten för onödiga risker om det oförutsedda händer eller en chef väljer att sluta. En väl genomtänkt plan anpassad till framtida mål och visioner säkrar såväl verksamhetens fortlevnad som fortsatt ekonomisk stabilitet.


Genom att vi bistår dig med denna planering får du:

- En konkret och exakt måttstock att utgå från för att ha rätt person på rätt plats. 

- En plan kopplad till framtida mål och strategier.

- Gapanalys.

- Tydlighet i såväl internt som externt urval för framtida nyckelroller.Referenser finns att ringa vid önskemål.Evidensbaserat urvals- och utvecklingsarbete

Exempel på upplägg – ledarutveckling:
- Grundläggande kunskap kring hur vi människor fungerar
- Vad hot- respektive belöningsläge i hjärnan innebär
- Hur vi kan hantera förändring på bästa sätt
- Hur vi bäst kommunicerar
- Vad vi bör tänka på när vi fattar beslut
- Förstå hjärnans funktion för att arbeta smartare - inte mer
- Hur man minskar stress
- I vilken arbetsmiljö vi presterar vi bäst

Exempel på upplägg - ledarurval:
- Grundläggande kunskap kring differentialpsykologi
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för framgång
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för ledarskap
- Femfaktormodellen – en modell som beskriver personlighet
- Värderingar – attityders betydelse för arbetet
- Riskbeteenden och den mörka sidan av personligheten 
- Strategiskt urvalsarbete 


Vill du skapa en effektiv ledningsgrupp?


Ett första steg i att skapa en effektiv ledningsgrupp är att få en djupare förståelse för vilka vi är. En Management Audit är en genomlysning på individ- och gruppnivå som följs av en objektiv och vetenskaplig analys.

Resultat av Management Audit:

- Tydlig kartläggning över alla individers ledarprofil efter strategiska, operativa och ledarmässiga kriterier.

- Tydlig gapanalys och diagnos över ledningsgruppens sammansättning.

- Benchmark mot andra ledningsgrupper.

- Identifiering av områden som gruppen behöver prioritera för att bli mer effektiv och högpresterande.Innehåll Leading people™


Forskningen kring hur vi människor och vår hjärna fungerar utgör grunden för Leading people™Kropp och sinne är mer sammanflätade än vad vi tidigare trott och därför är innehållet i Leading people™ något utöver det vanliga. 


Baserat på den senaste forskningen kombineras ledarskapskomponenter som att anta utmaningar, nå affärsmål och leda sig själv och andra, med fysiska och mentala delar. Du får kunskap om hur du bäst nyttjar din fulla potential genom förståelse för hjärnans funktion. I detta ingår fysisk och mental träning samt näringslära och energipåfyllnad genom återhämtning och sömn.


De åtta delarna bildar ett komplett program som bidrar till hög prestation, förbättrad kognition och välbefinnande för dig och din organisation; 


- Energy: Kost som ger förutsättningar för prestation och välbefinnande

- Activity: Öka din fysiska styrka och hjärnkapacitet

- Recovery: Återhämtning som laddar om hjärnan och ger ny kraft

- Sleep: Sömn som stärker din inlärningsförmåga, ditt immunsystem och dina sinnen

- Focus: Fokusering som håller hjärnan frisk och ger klart intellekt

- Mind: Närvaro som ger högre emotionell stabilitet och förståelse för andra

- Creativity: Klivet utanför ramarna som håller hjärnan ung och ger glädje

- Relations: Relatera till omgivningen och förhöj din egen och andras livskvalitet

"Leading People har hjälpt oss i arbetet med vår Performance Management process. Vårt uttalade behov var att vi ville skapa tydlighet och uppnå största möjliga effekt i vår prestationsstyrning samt koppla Performance Review till våra värderingar. Leading People genomförde en workshop där vi gemensamt gick igenom hur vi ska göra våra bedömningar, feedback och målstyrning samt hur vi ska gradera prestation. Arbetet utmynnande i en guide som vi implementerat och använder löpande i vår utvecklingsprocess. Vi är mycket nöjda med Leading People’s insats då de är tydliga, affärsmässiga och lyhörda för vår affär. Vi uppskattar att de har en hög tillgänglighet, agerar bollplank och har snabbhet i sin leverans."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB


“Good process to help all leaders to understand and how to improve the group of people”


Johan Eklind, Country Manager Tefal - OBH Nordica Group AB

Ett utvecklingsprogram för ledare som kombinerar prestation, kognition och hälsa

Vill du....

• Förstå hjärnans funktion - jobba smartare, inte mer

• Nå full insikt om dina styrkor och nyttja dem bättre

• Få strategier för att hantera dina utvecklingsområden

• Förbättra koncentration och inlärning

• Få verktyg för inre och yttre kommunikation

• Förstå vilken kost som ger förutsättningar för hög prestation
• Veta din kroppssammansättning och fysiska status

• Få anpassad träning för att du ska nå dina mål och undvika skador

• Få verktyg för återhämtning och närvaro

• Hantera din och andras tid bättre

• Veta din stressrelaterade status och få verktyg för att förbättra den

Och mycket mer…


Då är Leading people™ programmet för dig!

Vetenskapligt råd

Leading People’s Vetenskapliga råd består av framstående och välrenommerade psykologer. Med sin långa och gedigna erfarenhet och kunskap inom det psykologiska området bidrar det vetenskapliga rådet till att upprätthålla en hög vetenskaplig nivå i vårt arbete. Det vetenskapliga rådet är en resurs vars syfte är att kvalitetssäkra vår verksamhet så att vi alltid levererar säker, evidensbaserad och stor nytta till våra kunder. Rådet är ett av flera sätt genom vilka vi kvalitetssäkrar våra tjänster.

Litteratur

Är du nyfiken på att veta mer? Här nedan ger vi tips på populärvetenskaplig litteratur som kan motivera och inspirera till fortsatt utveckling.

Vi ger gärna tips på ytterligare böcker. Du är varmt välkommen att höra av dig!

Om du vill utveckla ditt coachande ledarskap:

"Quiet Leadership", David Rock 


Hur man skapar en lärande organisation, positiv kultur och hur man ger feedback både som ledare och förälder.

"Mindset - the new psychology of success", Carol S. Dweck


Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne, bli mer kreativ och utveckla dina förmågor? Se då till att röra på dig! Regelbunden träning har visat sig vara den bästa hjärngympan som finns.

"Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna." Anders Hansen


OBM (organisational behavior management) är en metod som utgår från psykologisk vetenskap kring motivation och beteende, och som handlar om att systematiskt genomföra förändringar i organisationer. Den här boken introducerar oss för OBM och inlärningspsykologi, som är den bakomliggande, vetenskapliga teorin.

"Från ord till handling - Framgångsrikt förändringsarbete med OBM", Martin Carlström


Vill du veta hur du skapar ett effektivt team? Detta är en praktisk handledning som på ett enkelt, tydligt och evidensbaserat sätt beskriver hur du gör.

"Att skapa effektiva team - en handledning för ledare och medlemmar." Susan Wheelan


Om du arbetar med urval och vill göra det på ett vetenskapligt sätt är denna bok ett måste. 

"Arbetspsykologisk testning. Om urvalsmetoder i arbetslivet" Hunter Mabon


Med fördjupad kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi bättre förstå varför vi reagerar som vi gör och hur vi fattar våra beslut i det dagliga livet, från styrelserummet till köksbordet.

"Välj rätt! : en guide till bra beslut", Katarina Gospic


Detta är en management- och ledarskapsklassiker som har ingått på många utbildningar världen över. Good to Great presenterar resultaten av ett femårigt forskningsprojekt. Den identifierar vad som skiljer de företag som lyckas från vanliga företag.

"Good to Great", Jim Collins


En populärvetenskaplig bok som beskriver hur våra hjärnor fungerar i ett jobbsammanhang. Tydliga och bra exempel.

"Your Brain At Work", David Rock


Att samarbeta är helt nödvändigt för vår existens. Därför styr vår hjärna oss till att söka närhet och samhörighet. Vi fungerar så ända ner på cellnivå. Här beskrivs de senaste forskningsrönen kring samarbete som överlevnadsstrategi.

"Den sociala hjärnan", Katarina Gospic

Mindfulness

Längre ned hittar du tre mindfulnessmeditationer i form av ljudfiler.
Klicka på önskad ljudfil för att spela upp den direkt. Eller klicka på ladda ner-länken för att spara den.

SUSHMA D. TAYLOR, Ph.D.

President and Chief Executive Officer, Center Point Inc.

Dr. Taylor holds a Master’s Degree in Public Administration, a Doctorate in Clinical Psychology, and is a Licensed Marriage Family Therapist. As a result of her innovative work over the last 40 plus years, Dr.Taylor has long been considered a prominent leader and spokeswoman in the arena of health and social rehabilitation. She has been a consultant to the Office of National Drug Control Policy (ONDCP) in the White House, was a member of the Center for Substance Abuse Treatment’s National Advisory Council, and has served on innumerable advisory groups for federal and state agencies. Dr.Taylor has been elected as Deputy President of the World Federation of Therapeutic Communities.

Further down there are three mindfulness meditations in the form of mp3 files.Click on the desired audio file to play it directly. Or click on the download link to save it.


Please note that we currently have meditations in Swedish only.

Get inspired by reading more!

Are you interested in knowing more? Below there are some tips on popular science literature in Swedish and English that may motivate and inspire further development. If you have any tips on additional books. Please feel free to contact us!


How to develop your coaching leadership:

"Quiet Leadership", David Rock


How to create a learning organisation, positive culture and how to give feedback both as a leader and as a parent.

"Mindset - the new psychology of success", Carol S. Dweck


OBM (organisational behavior management) is a method based on psychological science on motivation and behavior which is about systematically implementing changes in organisations. This book introduces us to OBM and learning psychology, which is the underlying scientific theory. 

"Från ord till handling - Framgångsrikt förändringsarbete med OBM", Martin Carlström 


Would you like to manage stress better, improve your memory, become more creative and develop your abilities? Then make sure you do some exercise! Regular exercise has shown itself to be the best brain training around.

"Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna, "Anders Hansen


Working with selection? Want to do it scientifically. This book is a must.

"Arbetspsykologisk testning. Om urvalsmetoder i arbetslivet" Hunter Mabon


With in-depth knowledge of how the brain works, we can better understand why we respond as we do and how we make our decisions in daily life, from the boardroom to the kitchen table.

"Välj rätt: en guide till bra beslut", Katarina Gospic


This is a management and leadership classic which has been included in many courses worldwide. Good to Great presents the results of a five-year research project. It identifies the factors that distinguish the companies that succeed from ordinary companies.

"Good to Great", Jim Collins


A popular science book that describes how our brains function in a working context. Clearly-described, good examples.

"Your Brain at Work", David Rock


Cooperation is absolutely necessity for existence. So our minds guide us to seek proximity and togetherness. We work this way down to cell level. Here are the latest research findings on cooperation as a survival strategy.

"Den sociala hjärnan", Katarina GospicA leadership development program that combines performance, cognition and health

Do you want to....

• understand the brain's function - work smarter, not harder

• gain full insight into your strengths and use them better

• adopt strategies to manage your development areas

• improve your concentration and learning

• get tools for internal and external communication

• understand the diet that makes performance possible

• know your physical status

• receive custom training to achieve your goals and avoid injury

• get tools for recovery and presence

• manage your and others’ time better

• know your stress-related status and get the tools to improve it

And much more


Then the Leading people ™ program is for you!

Birgitta Söderberg, CEO, Founding partner & Senior Consultant

Birgitta is a Marketing Economist and has studied Organisation and Leadership parallel with a trainee position and then job at Center Point Inc. She possesses extensive experience from a variety of business areas. Birgitta has experience as project manager in many development projects. She participates in further education within occupational psychology and at the NeuroLeadership Institute, USA on a continuous basis. She is certified in a variety of methodologies and tools and performs consultancy assignments in fields such as leadership potential assessment, organisational and leadership development and coaching.SUSHMA D. TAYLOR, Ph.D. 

President and Chief Executive Officer, Center Point Inc.

Dr.Taylor holds a Master’s Degree in Public Administration, a Doctorate in Clinical Psychology, and is a Licensed Marriage Family Therapist. As a result of her innovative work over the last 40 plus years, Dr.Taylor has long been considered a prominent leader and spokeswoman in the arena of health and social rehabilitation. She has been a consultant to the Office of National Drug Control Policy (ONDCP) in the White House, was a member of  the Center for Substance Abuse Treatment’s National Advisory Council, and has served on innumerable advisory groups for federal and state agencies. Dr.Taylor has been elected as Deputy President of the World Federation of Therapeutic Communities.

"Vi anlitade Leading People till en nätverksträff i Sveriges HR förenings Nordiska nätverk. Temat vi hade var Ledarskap, där vi fick en genomgång av vilka egenskaper är viktiga hos en ledare enligt den senaste arbetspsykologiska och neuro- vetenskapliga forskningen. Just det perspektivet gav träffen en extra dimension till temat! Det som också gjorde det extra intressant, var att vi inför träffen fick en uppgift att läsa en profil och utifrån den diskutera ledarskap och hur det kan valideras. Birgitta är mycket proffsig och kunnig inom ämnet, och gav oss nya insikter.

Tack Birgitta för en lärorik eftermiddag!"


Ulrika Hartzell, Sveriges HR förenings Nordiska nätverk

RODNEY T. TAYLOR, Ph.D.

Chief Psychologist, Center Point Inc.

Dr. Rod Taylor has been in the field of psychology for more than 45 years. He is an expert on the fields of Therapeutic Community Treatment, Gestalt, Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapies. Dr. Rod Taylor, is a member of the American Psychological Association, America Society for Training and Development, The American Association of Labor-Management Administrators and Consultants on Alcoholism and Member of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors.

Birgitta Söderberg, VD, Grundare & Seniorkonsult

Birgitta är Marknadsekonom och har läst Organisation och ledarskap parallellt med traineetjänst och anställning på Center Point Inc. Hon har bred erfarenhet inom ett flertal branscher. Birgitta har stor erfarenhet som projektledare för många utvecklingsprojekt. Hon fortbildar sig löpande inom det arbetspsykologiska området och vid NeuroLeadership Institute, USA. Hon är certifierad inom en rad olika metodiker och verktyg och genomför konsultuppdrag inom ett flertal områden, såsom ledarpotentialbedömning, organisations- och ledarutveckling samt coaching.

Our Consultants

RODNEY T. TAYLOR, Ph.D.

Chief Psychologist, Center Point Inc.

Dr. Rod Taylor has been in the field of psychology for more than  45 years. He is an expert on the fields of Therapeutic Community Treatment, Gestalt, Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapies. Dr. Rod Taylor, is a member of the American Psychological Association, America Society for Training and Development, The American Association of Labor-Management Administrators and Consultants on Alcoholism and Member of  the Society of Psychologists in Addictive Behaviors.

MONICA ISAKS, B.A Phil, Psychology and Social Worker

Monica Isaks has more than 20 years experience within behavioural science.She has specialised in working with Assessment Centers both in development and selection, organisational development along with leader and team development. She has a lot of experience in several work-related psychological tests and some 360-instruments to develop individuals and teams. During the 2000s, Monica worked as a senior consultant at Personnel Decisions Scandinavia Stockholm Office, along with Assessio Sweden AB. Previous to this, she worked in the telecom industry as a HR executive, along with assessments centers and management supply. She has also worked in leadership development within the Swedish Defence Forces.

Våra Konsulter

Karin Höök, Senior Consultant

Karin Höök is a psychologist graduated from Uppsala University. She has over 20 years of experience as a consultant in leadership and organisational development. Karin supports organisations with selection and development of  individuals and groups to use their full potential and working effectively towards the goals of their respective organisations. She works with group development raising awareness and training members in behaviors that lead them to become high-performing teams. Karin also has extensive experience in conflict management.

Ledarskap baserat på Vetenskap


Diskrepansen mellan vad forskningen visar ger resultat och vad man faktiskt gör i arbetslivet, är stor. Vi tar fasta på de senaste rönen och omvandlar dem till metoder som direkt kan omsättas i din egen verksamhet. 

Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. Av den anledningen arbetar vi tvärvetenskapligt och sammanför de delar vi vet ökar prestation och hälsa i kombination. 

Resultat av vår ledarutveckling:
- Du arbetar smartare, inte mer.
- Du mår bättre.
- Du når ännu bättre resultat i din ledarroll samtidigt som du utvecklar din organisation.


MONICA ISAKS, Fil. kand Psykologi och Socionom

Monica Isaks har mer än 20 års erfarenhet inom det beteendevetenskapliga området. Hon har specialiserat sig i att arbeta med Assessment Centers både inom utveckling och urval, organisationsutveckling samt ledar- och teamutveckling. Hon har lång erfarenhet av flera arbetsrelaterade psykologiska tester och olika 360-instrument för utveckling av individ och team. Monica har under 2000-talet arbetat som seniorkonsult på Personnel Decisions Scandinavias Stockholmskontor samt inom Assessio Sweden AB. Innan dess arbetade hon inom telecombranschen som HR chef, samt med assessment centers och ledarförsörjning. Hon har även arbetat med ledarutveckling inom Svenska Försvaret.

ELISABETH BECK, licensed psychologist

CEO Hogrefe Psykologiförlaget AB

Elisabeth Bech is a licensed psychologist who began her career as a clinical psychologist with a focus on adult psychiatry, but was later and for most of the 1990s employed in the Labour Office where she performed occupational psychological investigations and development efforts. She has also worked as a psychologist at the National Service Administration with a focus on evidence-based selection. Elisabeth has great knowledge in psychological testing and methodological questions and has been an active head in the Psykologiförlaget and is today the CEO for the German publisher Hogrefe’s subsidiary in Sweden and Norway. The company owns, among other things, the Swedish and Norwegian rights to NEO PI-R and NEO-PI-3. NEO PI-R is the worlds most validated measure of personality on the individual and organisational level.

Martin Carlström, Senior Consultant

Martin Carlström is a psychologist graduated from Lund University and has been active in Skåne for over fifteen years. He began his career as a psychologist in schools and preschools, but then his career path changed towards recruitment and selection in the telecom and software industries. Today, Martin runs Havinder & Carlström Organizational Psychologists AB focusing on the development of leaders and organisations. Martin possesses expertise in OBM (Organisational Behaviour Management) and broad experience in working with many types of assignments in different fields.

Karin Höök, Seniorkonsult 

Karin Höök är utbildad psykolog vid Uppsala universitet. Hon har över 20 års erfarenhet som konsult inom ledar- och organisationsutveckling. Karin arbetar med att stödja organisationer i att identifiera rätt medarbetare, utveckla individer och grupper till att nyttja sin fulla potential och att arbeta effektivt mot sina respektive organisationers mål. Hon processleder grupper i att medvetandegöra och träna medlemmarna i beteenden som leder till att de blir högpresterande team. Karin har också stor erfarenhet av konflikthantering.

"I ett ledarutvecklingsprojekt fick Leading People uppdraget att fokusera på personlig och affärsmässig utveckling för en grupp chefer. De genomförde uppdraget på ett mycket professionellt sätt och med stor lyhördhet för chefernas olika behov. I trepartssamtal sammanfattades chefernas styrkor och utmaningar och de fick verktyg och individuella handlingsplaner som gav förutsättningar att nå uppsatta mål. Leading People’s styrka är att anpassa sitt upplägg efter kundens verklighet och leverera det som efterfrågas."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB


"Leading People bidrar med att skapa strategisk självinsikt hos våra Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar inom Praktikertjänstkoncernen. Vi har valt att arbeta med Leading People för att de har en djup förståelse för det arbetspsykologiska området. De är professionella med ett affärs- och verksamhetsintegrerat perspektiv och förmåga till nytänkande. De är engagerade, lyhörda och ansvarsfulla och levererar mycket god kvalitet. Leading People har bland annat skapat tydliga och pedagogiska ledarrapporter som är skräddarsydda utifrån våra behov.


Vi är mycket nöjda och kan varmt rekommendera dem!"


Gabriella Runnedahl, Organisations - och ledarutvecklare

ELISABETH BECK, Leg psykolog

Vd Hogrefe Psykologiförlaget AB
Elisabeth Bech är legitimerad psykolog och startade sin yrkeskarriär som klinisk psykolog med inriktning mot vuxenpsykiatri, men var sedan under större delen av 1990-talet anställd inom Arbetsmarknadsverket där hon utförde arbetspsykologiska utredningar och utvecklingsinsatser. Hon har även arbetat som psykolog på Pliktverket med fokus på evidensbaserat urval. Elisabeth har stor kunskap kring psykologiska test och metodfrågor och har varit verksam som chef inom Psykologiförlaget och är idag vd för det tyska förlaget Hogrefe’s dotterbolag i Sverige och Norge. Bolaget äger bland annat de svenska och norska rättigheterna till NEO PI-R och NEO-PI-3. NEO PI-R är världen mest validerade mått på personlighet på individ- och organisationsnivå.

Martin Carlström, Seniorkonsult

Martin Carlström är utbildad psykolog vid Lunds Universitet och har varit verksam i Skåne i över femton år. Han började sin karriär som psykolog inom skola och förskola, men efter ett par år skiftade karriären riktning mot rekrytering & urval inom telecom och mjukvarubranschen. I dag driver Martin psykologföretaget Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB med inriktning mot utveckling av ledare och organisation. Martin besitter expertis inom OBM (Organizational Behavior Management) och har en bred erfarenhet av att arbeta med många former av uppdrag i olika branscher.

Julia Åkerlund

Julia Åkerlund is a university student and studies psychology at Stockholm University. Julia is an intern at Leading People in order to build experience and practical knowledge in the field of neuroscience and work psychology in parallel with her studies. In her studies, Julia has chosen to focus specifically on organisation and leadership from both an individual and group perspective. Julia has work experience from retail and has been a store manager. Julia is passionate about conflict management and problem solving and, in her continued professional career, wants to help organisations in collaboration with their managers and employees work for a healthy and sustainable work environment.

Susanne Wicklund, Seniorkonsult

Susanne Wicklund är utbildad civilingenjör vid KTH och har kompletterat sin utbildning med företagsekonomi på Handelshögskolan och ”Urval och Rekrytering” vid Lunds Universitet. Hon har arbetat operativt inom Byggsektorn samt inom IT och Telekom där hon har haft flera ledande befattningar, bland annat som Säljchef med stort eget personalansvar. Sedan år 2000 arbetar hon med rekrytering och urval inom ramen för det egna företaget Scandinavian Search AB där hon vänder sig framför allt till chefer och specialister inom olika branscher, inom både privata och offentliga organisationer. Susanne har därmed en stor bredd både kompetens- och erfarenhetsmässigt.

Susanne Wicklund, Senior Consultant

Susanne Wicklund is a graduate engineer from the Swedish Royal Institute of Technology and has completed her studies with Business Administration at the Stockholm School of Economics and with Selection and Recruitment at Lund University. She has worked in the construction sector, as well as in IT and telecoms, where she has held several senior positions, including Sales Manager with large-scale personnel responsibility. Since 2000, she has been working with recruitment and selection in her own company, Scandinavian Search AB, where she primarily works with managers and specialists in various industries, both in private and public organisations. Susanne has acquired a wide range of skills and experience.

Catrin W Lindholm, Seniorkonsult

Catrine är grundare och vd för CWL Coaching & Consult AB. Hon arbetar med individuell- och grupputveckling av ledare och andra nyckelpersoner i näringslivet, offentliga sektorn och andra organisationer. Catrine har 25 års erfarenhet av entreprenörskap, varumärkeshantering och processledning för grupper i utveckling och är specialiserad på att utveckla effektiv kommunikation för ledare och medarbetare. Hon har under många år arbetat med strategisk kommunikation och är utbildad på IHM Business School. Catrine är exekutiv ICF-Certifierad coach (PCC). Catrine är också leg. naprapat och har ett helhetsperspektiv när det gäller människans välmående, mentalt och fysiskt. Catrine är Mindfullnessinstruktör, enligt orginalprogrammet, MBSR.

Julia Åkerlund

Julia Åkerlund är universitetsstuderande och läser psykologi vid SU. Julia är praktikant hos Leading People för att parallellt med sina studier bygga erfarenhet och praktisk kunskap inom det neurovetenskapliga- och arbetspsykologiska området. I sina studier har Julia valt att specifikt inrikta sig på det som berör organisation och ledarskap ur såväl ett individ- som ur ett grupperspektiv. Julia kommer närmast från handelsbranschen där hon i chefsposition har bedrivit butiksverksamhet. Julia brinner för konflikthantering och problemlösning och vill i sin fortsatta yrkesbana bidra till att organisationer i samverkan med sina chefer och medarbetare arbetar för en sund och hållbar arbetsmiljö.

Catrin W Lindholm, Senior Consultant

Catrine is the founder and CEO of CWL Coaching & Consult AB. She works with individual and group development of leaders and other key people in the business sector, the public sector and other organisations. Catrine has 25 years of experience in entrepreneurship, brand management and process management for groups in development and is specialized in developing effective communication for leaders and employees. For many years she has worked with strategic communication and is educated at IHM Business School. Catrine is an ICF-certified coach (PCC) and is also  a naprapath and has a holistic perspective when it comes to human well-being, mentally and physically. Catrine is the Mindfullness instructor, according to the original program, MBSR.

Jan-Carl De Geer, Seniorkonsult

Jan-Carl De Geer har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom international banking i Sverige, Singapore och London. Han har varit chef för Nordic Corporate Finance på Chase Investment Bank samt CEO Nordic Region för HSBC. Efter sin bankkarriär har han jobbat med fastighetsförvaltning i ett familjeägt bolag. Han är verksam som styrelseledamot i Svenska Bostadsfonden Management AB, Sparlån, Foreign Bankers Association och han är First Vice Chairman i Brittisk Svenska Handelskammaren. Jan-Carl har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en MBA från IMD i Schweiz.

Jan-Carl De Geer, Senior Consultant

Jan-Carl De Geer has over 30 years’ experience in senior positions in international banking in Sweden, Singapore and London. He has been Head of Nordic Corporate Finance at Chase Investment Bank and CEO Nordic Region for HSBC. After his banking career, he worked with property management in a family-owned company. He is a board member of Svenska Bostadsfonden Management AB, Sparlån, Foreign Bankers Association and he is First Vice Chair of the British Swedish Chamber of Commerce. Jan-Carl has a BSc from the Stockholm School of Economics and an MBA from IMD in Switzerland.

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail