Leading People
 

Vill du få en djuplodad och objektiv bedömning i urvalsprocesser?


Genom vår Personbedömning / Second Opinion får du svar på frågor som:


- Har individen de rätta förutsättningarna för en specifik roll eller uppdrag?
- Vad behöver utvecklas och understödjas hos individen för att individen ska lyckas?
- Hur kan individens chef bäst coacha och motivera sin medarbetare?
- Vilken kompetens och potential har individen?
- Har individen förutsättningar att bli ledare?
- Har individen det som krävs för att rankas som en talang?
- Vilka aktiviteter och åtgärder behövs för att fylla individuella kompetensgap?

- Du får en summerad och tydlig gapanalys mot önskad kompetensprofil på vetenskaplig grund.Vår Vision


Vi sätter ny standard för ledarskap.

Vår helhetssyn på prestation omfattar konkreta färdigheter såväl som beteende-, fysisk- och mental förstärkning. Tillsammans ger de maximal utväxling.

Vår Mission


Vi bidrar till våra kunders, samhällets och vår egen utveckling.

Vår Affärsidé


Vi skapar Leading People genom att utveckla individer i hur de leder sig själva och hur de leder andra.


Vårt Kundkontrakt


Våra värderingar visar vägen. Kundkontraktet beskriver hur vi arbetar. 

Kundnytta 

Vi är tydliga och tar ställning.
Vi ger mervärde. 

Bemötande

Vi behandlar alla kunder olika. 

Evidens 

Vi arbetar tvärvetenskapligt med en helhetssyn på prestation.

Expertis


Vi har samlat några av marknadens främsta experter som alla använder vetenskapligt grundade metoder med stora effekter på prestation, kognition och hälsa. Diskrepansen mellan vad forskningen visar ger resultat, och vad man faktiskt gör i arbetslivet, är stor. Vi tar fasta på de senaste rönen och omvandlar dem till metoder som du direkt kan omsätta i din egen verksamhet.

Vill du nå nya resultat?


Vi använder en handlingsorienterad form av coaching för att nå en individs mål. Oavsett vilka områden coachingen handlar om ska varje möte leda minst ett steg närmare uppsatt mål. Fokus läggs på vad man vill uppnå i motsats till det man vill ifrån. Leading People’s metodik går ut på att lyfta de resurser som fungerar och förstärka dessa i motsats till att lägga fokus vid brister. Konceptet är väl beprövat, kraftfullt och ger fina resultat.


Vår coaching används då:

- Individen behöver karriärväxling/ny roll

- Individen behöver nå högre resultat

- Individen behöver personlig utveckling


Exempel på områden coachingen kan handla om: kommunikation, nå högre resultat, organisatorisk effektivitet, hantera karriär-/personliga förändringar, utveckla färdigheter inom ledarskapet, förstärka strategiskt tänkande, effektiv hantering av konflikter eller att bygga effektiva team.

Vill du att dina nyanställda ska börja prestera snabbt?


On-boarding (komma ombord) riktar sig till chefer och nyckelspelare och är bästa garantin för en lyckad rekrytering. On-boarding är en coachingprocess som säkrar att individen snabbt och lätt kommer in i sin nya roll. Forskning visar att man genom On-boarding kan halvera tiden till att en ny medarbetare blir produktiv. 

Resultat av en On-boardingprocess:
  • Chefer, ledare och nyckelspelare som snabbt blir produktiva och börjar leverera
  • Minskad personalomsättning
  • Starkare lojalitet
  • Högre engagemang
  • Rätt prioriteringar
  • Tidsvinst
  • Snabbare resultat
  • Ökad arbetstillfredsställelse

Vill du skapa ett framgångsrikt team?


Genom vårt koncept där fokus läggs på gruppens styrkor och  förstärkning av positiva beteenden får din grupp följande resultat: 


· En tydlig kartläggning över gruppens resurser

· En benchmark mot andra framgångsrika team

· Ett i gruppen väl förankrat verksamhetsmål

· En tydlig handlingsplan hur gruppen gemensamt ska nå sitt mål

· Etablerade spelregler som främjar gruppens framgång

· En förbättrad kommunikation inom gruppen

· Resursoptimering – förstärkning av positiva beteenden

· Ett team som skapar högre resultat

Broschyr

Här hittar du broschyren som beskriver Leading people™:


Ladda ner broschyren här!

Vill du höja prestationen i din organisation?


Det som kännetecknar framgångsrika organisationer är inte bara hårt arbete, utan också tydlighet i vad man står för och vad man vill uppnå. Tydligheten kommer av att var och en vet vad som är god prestation hos oss. Prestationsstyrning handlar om att belöna prestation utifrån att nå affärsmål OCH agera utifrån företagets värdegrund. Man kombinerar resultat (vad man uppnår) med beteende (hur man uppnår målen). På detta sätt utvecklas ett affärsdrivande ledarskap.


Resultat för din organisation:

- Alla medarbetare vet vad som förväntas av dem

- Alla ledare kan styra verksamheten i rätt riktning

- En säkrad hög prestation i organisationen

Ledningsgrupper / Styrelser som levererar


Flertalet forskningsstudier visar att det finns karakteristiska drag hos högpresterande ledningsteam. Det är dessa vi fokuserar på för att öka gruppens produktivitet. När vi tillsammans analyserat resultatet från Management Audit finns ett flertal områden en ledningsgrupp kan behöva arbeta vidare med för att bli ett högpresterande team, däribland:


- Klargörande av målbild

- Roller och ansvar

- Kommunikation och feedback

- Problemlösning och beslutsfattande

- Tillit och gruppdynamik


Vårt Samhällsansvar


Vi bidrar till samhället genom vårt samarbete med organisationen Mentor. Mentor Sverige har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar genom mentorprogram. Mentors vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Vi delar den visionen.  

Vi föreläser för mentorer och adepter i hur man kan leda sig själv för att prestera och må bra.

Anmäl dig här

Fyll i anmälningsformuläret till höger så 

Leading people™ - helheten som gör skillnaden

Leading people™ är ett komplett ledarutvecklingsprogram med individuell anpassning. Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. I Leading people™ får du möjlighet att arbeta med dig själv på många olika plan. Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar de åtta områden som bildar helheten som gör den stora skillnaden.

Välkommen

Här kan du som kund logga in och ta del av vårt material.

Välkommen

Här kan du som kund logga in och ta del av vårt material.

Scientific Council

Leading People’s Scientific council is made up of outstanding and reputable psychologists. Due to their long and solid experience and knowledge within the psychological field, the scientific council contributes to making sure there is a high scientific standard in our work. The scientific council is a resource with a purpose of assuring quality in our organisation so that we always deliver a sure, evidence-based and useful product to our clients. This council is one of many ways we assure quality in our services.

Our Social Responsibility

We contribute to society through our collaboration with the organisation Mentor. Mentor Sweden’s purpose is to prevent violence and drug-use among children though mentor programs. Mentor’s visions is a world where the young are able to grow and develop healthy and drug-free.We share this vision.

We give lectures to mentors and pupils about how people can lead themselves to perform well and to stay healthy.

Leadership based on Science

The discrepancy between what research shows gives results and what you actually do in work is large. We focus on the most recent findings and convert them into methods that can be directly implemented into your organisation.


We combine the most important leadership components with the latest research about performance, cognition and health. Today we know that it takes more than leadership theories to succeed. Therefore, we work inter-disciplinarily and combine what we know improves performance and health.

The results of our leadership development:

- You work smarter, not more (harder).

- You feel better.

- You reach better results in your leadership role while developing your organisation.

Do you want to secure your key players?

A well thought out plan reduces dependency on strategic key players. Without this plan the organisation is exposed to unnecessary risks if anything unforeseen happens or an executive decides to quit. A plan, customised to future goals and vision, secures the organisations’ survival and continued economic stability.


Through our assistance you will receive:

- A concrete and exact measurement to maintain the right person in the right place.

- A plan based on your future business goals and strategies.

- Gap analysis

- Clarity in internal and external selection of future key roles.


References are available at request.

Do you want to raise the performance in your organisation?

The characteristics of successful organisations are not only to how hard they work, but also the clarity of what they aim and stand for. The clarity comes from everybody knowing what good performance looks like. Performance management is about rewarding accomplishments based on achieving business goals AND acting according to the Company’s values. You combine these results (what you achieve) with behaviour (how you achieve your goals). This is how commercial leadership is developed.


Results for your organisation:

- All employees know what is expected of them.

- All leaders can steer the organisation in the right direction.

- A secure high performance in the organisation.

Selection and Development based on Science

Examples of topics - Leadership Development:

- Basic knowledge of how people function

- The brain's threat and reward mode

- How to handle change in the work place

- Communication in the work place

- Decision making

- Understand how the brain functions in order to work smarter - not harder

- How to reduce stress

- In what kind of workplace we perform best


Examples of topics - Leadership Selection:

- Fundamental knowledge of personality psychology

- The most important personality traits for success

- The most important personality traits for leadership

- The five factor model - a model describing personality

- Values - what attitude means for work

- Risk behaviours and the dark side of the personality

- Strategic selection


“We hired Leading People for a networking event in the Nordic HR Network. The theme was Leadership, and we were taught what attributes are important in leaders according to most recent occupation psychological and neuro-scientific research. This perspective gave a new dimension to the theme! Another aspect that made this extra interesting was a task we were given: reading a leadership profile that we then discussed. Margaretha and Birgitta are very professional and knowledgeable in their field and were able to give us new insights.

Thank you Margaretha and Birgitta for an educational afternoon!”

Ulrika Hartzell, The Nordic HR Network

Do you want to create a successful team?

Using our concept, focusing on the strengths of the group and enhancing positive behaviours, your group can receive the following results:


· A clear overview of the groups’ resources

· A benchmark to other successful teams

· Well established business goals

· A clear action plan as how the group can reach their goals

· Established game rules that promote the groups success

· Improved communication

· Resource optimisation - strengthening of positive behaviours

· A team that creates better results.


"Thanks to Leading People's competence and contributions, our organisation has created clear, generally-accepted, common goals. Now, let's go..!"

Ewa Kjell, Head of Substance Abuse Group, Borlänge Municipality


"Good process to help all our leaders to understand how to improve groups."

Johan Eklind, Country Manager Tefal - OHB Nordica Group AB


Do you want to create an effective Management?

The first step in creating an effective management team is to gain deeper understanding of who you are. A Management Audit is an analysis at individual and group level, made in an objective and scientific way.


Results of the Management Audit:

- A clear analysis of all the individual leader profiles based on strategic, operative and leader-related criteria.

- Clear gap analysis and diagnosis of the managements composition.

- Benchmark against other Management teams.

- Identification of areas that the group needs to prioritise in order to become more efficient and improve performance.


The AxFast Management team undertook interviews and tests to gain confirmation of who we are and why we work differently in different situations. The primary reason for a Management Audit was to get a theoretical picture of how new hire profiles should look in order to complement and blend in with the group in the best way possible. Every individual was given feedback on their Leadership and, I was given a performance Model for the group as a whole. Margaretha and Birgitta have delivered what we wanted and it will be exciting to hire the next person as we now have a good group analysis to guide us.”

Erik Lindvall, CEO AxFast ABManagement teams / Boards that deliver

Several studies show that there are certain characteristics common to high-achieving management teams. We focus on these to increase group productivity. When we analyse the results from the Management Audit together, we identify areas a management team might need to work on to become a high-achieving team, such as:


- Clarification of team objectives

- Roles and responsibilities

- Communication and feedback

- Problem solving and decision-making

- Trust and group dynamics

Do you want deep, valid and objective assessments in selection processes?

Through our Personality Assessments / Second Opinions you will get answers to questions like:


- Does the individual have the right prerequisites for a specific role or assignment?

- What needs to be developed and supported for the individual to succeed?

- How to best coach and motivate the employee?

- What competence and potential does the employee have?

- Leadership potential?

- Talent potential?

- How to fill competence gaps?

- Summarised gap analysis with desired competence profile?


"We hired Leading People for two recruiting processes, specifically for their screening and second opinion methods. We are very happy and feel that we have received a very good basis and information as regards the recruitment process, as well as the knowledge of what important employee characteristics are. Our collaboration with Leading People has meant that we have become more strategic and think more about how we can see ourselves as resources when becoming better at what we do."
Jessica Rothman and Anna Liljelund, Project Manager / Advisor Indevelop

“Leading People helped us in our most recent recruitment process. We were given a practical foundation to base our decisions on. We were given a report that included a personality assessment that we used in our dialogue with the candidate during the recruitment process. This assessment meant that we were able to identify whether the candidate would fit in with us and vice versa. It was interesting how well Leading People’s assessment corresponded with reality now that the candidate has worked with us for a while.”

Claes-Henrik Bjuhrberger, CEO Swedbank Företagsförmedling Region West

“I came into contact with Leading People during a recruitment process for a managerial position in the construction industry. My experience from the assessment and the feedback I was given will be very helpful in my career going forward. I was given help in seeing my strengths and weaknesses. I also got good tips for my personal leadership development. Before I was even given the chance to say a word about myself they were able to read my profile scarily well through their assessment. And all the tips I was given seemed very relevant to me specifically. Leading People took good care of me throughout the entire process.


All in all, I would use three words to describe our meeting: professional, caring and developmental!”

Elias Issa, candidate

Do you or your empoyee want to reach new results?

We use a results-oriented coaching to reach an individual’s goals. No matter what area of coaching, every meeting leads one step closer to the set goal. Our method focus on strengths rather than putting focus on any shortcomings. This concept is well proven, powerful and gives good results.


Our coaching can be used when:

- Career changes / a new role.

- Results needs to be improved.

- For personal, team and business development.


Examples of coaching areas: communication, reaching higher results, organisational efficacy, career and personal changes, developing leadership skills, conflict resolution or team building.


"Through this coaching process with its clearly-formulated goals, I have had the privilege of developing and challenging myself and my managerial profile, and also learning more about how I work as a person, and thus the tools that suit me best in my daily life and as a manager. The process has been conducted in a confidence-inspiring and relaxed manner by Margaretha, with clear support from research on the subject and a thorough analysis of me as a person. I feel strengthened in my leadership role after the completion of this coaching process and goal fulfilment came at no extra cost!"

Johan Eriksson, Group Head, Police Authority

"We have hired Leading People several times for leadership development and for other things. Above all we appreciate the strength that Margaretha has in her individual coaching sessions. This strength comes from her considerable ability to listen to the individual and to the organisational needs and use these to guide the group forward. Margaretha has also been able to help us with on-boarding when she coaches our new managers when they start in the organisation. We have had a lot of help from Leading People and can warmly recommend them to others who want to develop their executives."
CEO, Mid-sized Company (This reference can be contacted.Please let us know if you are interested.)

“In conjunction with a new leadership role, I was given the privilege of going through an on-boarding program with Margaretha as my leadership coach. The starting point was my own leader profile and how I work as a leader. Throughout the entire process I worked with my leadership and learned clear methods, for example back tracking, which I continue to make use of. As a part of the process, I formulated clear goals and a plan of action that step by step led me and my work towards my goals. The methods I learned in the on-boarding programme will be of use to me in any leadership role going forward. Receiving professional coaching together with my new assignment and leadership role has been extremely valuable as it helps me achieve the results I am aiming for. I highly recommend Leading People to managers who want to develop themselves, their leadership and their organisation!”


Sara Jiveskog Hieling

Do you want a quick employee introduction?

On-boarding for your leaders and key players is the best guarantee for a successful recruitment. On-boarding is a coaching process that secures a quick and efficient transition into their new role. Research shows that you can reduce the time for an employee to become productive by using the On-boarding method.Results of On-boarding:

- Management, leaders and key players becoming productive quicker

- Decreased employee turnover

- Higher loyalty

- Increased commitment

- Correct prioritising

- Time saving

- Quicker results

- Increased workplace satisfaction

Leading People


Leading people™ - a complete programme that makes difference

Leading people™ is a complete leadership development program with individual customisation. We combine the most important leadership components with the latest research into performance, cognition and health. We know that leadership theory alone does not bring success. In Leading people ™ you have the opportunity to work with yourself on many different levels.

Leading people™ content

Research on how people and their brains work is the foundation of Leading people ™. Body and mind are more intertwined than we previously thought so the content of Leading people ™ is something out of the ordinary. Based on the latest research, leadership components combine to take challenges, achieve business goals and lead yourself and others, using both physical and mental elements. You will learn how to best utilize your full potential through understanding brain functions. This includes physical and mental training as well as nutrition and energy intanke through to recovery and sleep.


The eight elements form a complete program that contributes to high performance, improved cognition and well-being for you and your organisation:


- Energy: diet that provides the base for performance and well-being - Activity: activity that increases your physical strength and brain capacity - Recovery: recovery that relieves the brain and brings it new power - Sleep: sleep that strengthens your learning ability, your immune system and your senses - Focus: focus that keeps the brain healthy and clears the intellect - Mind: presence that provides higher emotional stability and understanding for others - Creativity: the steps outside the box that keep your brain young and bring joy - Relationships: relate to the environment and enhance your own and others' quality of life

For you who want to...

- set and achieve high-level business goals

- work smarter, not harder - improve concentration and make better decisions - create a healthier, high-performance workplace - manage your own and others' time better - reduce negative stress - create trust and better relationships - achieve improved health - increase the quality of change processes - experience challenges while still having fun


Then the Leading people ™ program is for you!

Brochure

Here is the brochure that describes the programme.

Please note that the brochure is currently in Swedish only.

Download brochure

Expertise

We have gathered some of the top experts in the field, all using science-based methods with great effect on performance, cognition and health. The discrepancy between what research shows gives results, and what actually does generate results in working life is considerable. We capture the latest findings and transform them into methods that you can apply in your organisation.


Our Vision

We set new standards for leadership.


Our view of performance includes practical skills as well as behavioural, physical and mental gains. Together these provide maximum outcome.

Our Mission

We contribute to our customers', our society's and our own personal development.

Our Business Idea

We create Leading People by developing individuals to lead themselves and to lead others.

Our Customer Promise

Our values show the way. Our customer promise describes how we work.
Customer value
We give clear answers and take a stand.
We provide added value.
Customer treatment
We treat every customer differently.
Evidence
We use interdisciplinary research with a holistic approach to performance.

Leading People

Margaretha Öström, CEO, Founding Partner & Senior Consultant

Business Administration degree, Business Diploma & M.Sc. in HRM, London School of Economics. Further education in occupational psychology and at the NeuroLeadership Institute, USA. 15 years’ experience of senior positions in HR field. Margaretha carries out consultancy assignments in a number of areas e.g. leadership potential assessment, organisational and leadership development and gives lectures in organisation and leadership. Margaretha has an IPD Certification from England (Institute of Personnel & Development), EFTA Testing (European Test User: Work and Organisational Assessment), Mindfulness Instructor (MBSR, Massachusetts Medical School, USA) and is an ICF Certified coach.


Welcome

Please log in to take part of our material.

Welcome

Please log in to take part of our material.

dfgfd

fgdf

Resultat


För dig som vill..


- Sätta och nå högt uppsatta affärsmål

- Arbeta smartare, inte mer

- Öka din koncentration och fatta bättre beslut

- Skapa en friskare och mer högpresterande arbetsplats

- Hantera din egen och andras tid bättre

- Minska den negativa stressen

- Skapa förtroende och skapa bättre relationer

- Få bättre hälsa

- Öka kvaliteten i förändringsprocesser

- Bli utmanad och samtidigt ha roligt


Då är Leading people™ programmet för dig!

"Vi har anlitat Leading People i två rekryteringsprocesser, specifikt deras ”Screening” och ”Second Opinion” metoder. Vi är väldigt nöjda och känner att vi fick mycket bra underlag och information till rekryteringsprocessen, samt en förståelse för vad som är viktiga egenskaper i en medarbetare. Samarbetet med Leading People har inneburit att vi har blivit mer strategiska i hur vi rekryterar medarbetare och tänker kring hur vi kan se på oss själva som resurser i att bli bättre i det vi gör."


Jessica Rothman och Anna Liljelund,Project Manager/Adviser Indevelop


"Leading People hjälpte oss i vår senaste rekryteringsprocess. Vi fick konkret underlag som vi sedan kunde ta beslut på. I deras underlag fanns bland annat en personlighetsbedömning som vi använde i dialogen med vår kandidat i rekryteringsprocessen.Bedömningen gjorde att vi kom långt på väldigt kort tid gällande om kandidaten passar hos oss och vice versa. Det intressanta var hur väl Leading People´s bedömning stämde i verkligheten nu när kandidaten jobbat hos oss ett tag."


Claes-Henrik Bjuhrberger, VD Swedbank Företagsförmedling Västra Regionen


"Jag kom i kontakt med Leading People som en del i en rekryteringsprocess när jag var kandidat för en arbetsledande tjänst inom byggbranschen. Erfarenheten jag fick med mig från de tester jag fick göra samt den återkoppling jag fick i samband med min intervju kommer jag att ha stor nytta av i mitt fortsatta yrkesliv. Jag fick hjälp att se mina styrkor och svagheter och fick bra tips på hur jag kan göra för att utvecklas till det bättre i mitt arbete. Genom testerna jag gjort kunde de utläsa min profil skrämmande väl innan jag själv ens hunnit säga ett ord, och alla tips jag fick kändes väldigt relevanta för just mig. Jag blev väldigt bra bemött och väl omhändertagen av Leading People genom hela processen.


För att sammanfatta mötet med tre ord skulle jag säga professionellt, omhändertagande och utvecklande!"

Elias Issa, kandidat

Vill du säkra dina nyckelspelare?


En genomtänkt plan minskar beroendet av strategiska nyckelspelare. Utan en sådan plan utsätts verksamheten för onödiga risker om det oförutsedda händer eller en chef väljer att sluta. En väl genomtänkt plan anpassad till framtida mål och visioner säkrar såväl verksamhetens fortlevnad som fortsatt ekonomisk stabilitet.


Genom att vi bistår dig med denna planering får du:

- En konkret och exakt måttstock att utgå från för att ha rätt person på rätt plats. 

- En plan kopplad till framtida mål och strategier.

- Gapanalys.

- Tydlighet i såväl internt som externt urval för framtida nyckelroller.Referenser finns att ringa vid önskemål.Evidensbaserat urvals- och utvecklingsarbete

Exempel på upplägg – ledarutveckling:
- Grundläggande kunskap kring hur vi människor fungerar
- Vad hot- respektive belöningsläge i hjärnan innebär
- Hur vi kan hantera förändring på bästa sätt
- Hur vi bäst kommunicerar
- Vad vi bör tänka på när vi fattar beslut
- Förstå hjärnans funktion för att arbeta smartare - inte mer
- Hur man minskar stress
- I vilken arbetsmiljö vi presterar vi bäst

Exempel på upplägg - ledarurval:
- Grundläggande kunskap kring differentialpsykologi
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för framgång
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för ledarskap
- Femfaktormodellen – en modell som beskriver personlighet
- Värderingar – attityders betydelse för arbetet
- Riskbeteenden och den mörka sidan av personligheten 
- Strategiskt urvalsarbete 


Vill du skapa en effektiv ledningsgrupp?


Ett första steg i att skapa en effektiv ledningsgrupp är att få en djupare förståelse för vilka vi är. En Management Audit är en genomlysning på individ- och gruppnivå som följs av en objektiv och vetenskaplig analys.

Resultat av Management Audit:

- Tydlig kartläggning över alla individers ledarprofil efter strategiska, operativa och ledarmässiga kriterier.

- Tydlig gapanalys och diagnos över ledningsgruppens sammansättning.

- Benchmark mot andra ledningsgrupper.

- Identifiering av områden som gruppen behöver prioritera för att bli mer effektiv och högpresterande.Innehåll Leading people™


Forskningen kring hur vi människor och vår hjärna fungerar utgör grunden för Leading people™Kropp och sinne är mer sammanflätade än vad vi tidigare trott och därför är innehållet i Leading people™ något utöver det vanliga. 


Baserat på den senaste forskningen kombineras ledarskapskomponenter som att anta utmaningar, nå affärsmål och leda sig själv och andra, med fysiska och mentala delar. Du får kunskap om hur du bäst nyttjar din fulla potential genom förståelse för hjärnans funktion. I detta ingår fysisk och mental träning samt näringslära och energipåfyllnad genom återhämtning och sömn.


De åtta delarna bildar ett komplett program som bidrar till hög prestation, förbättrad kognition och välbefinnande för dig och din organisation; 


- Energy: Kost som ger förutsättningar för prestation och välbefinnande

- Activity: Öka din fysiska styrka och hjärnkapacitet

- Recovery: Återhämtning som laddar om hjärnan och ger ny kraft

- Sleep: Sömn som stärker din inlärningsförmåga, ditt immunsystem och dina sinnen

- Focus: Fokusering som håller hjärnan frisk och ger klart intellekt

- Mind: Närvaro som ger högre emotionell stabilitet och förståelse för andra

- Creativity: Klivet utanför ramarna som håller hjärnan ung och ger glädje

- Relations: Relatera till omgivningen och förhöj din egen och andras livskvalitet

"Leading People har hjälpt oss i arbetet med vår Performance Management process. Vårt uttalade behov var att vi ville skapa tydlighet och uppnå största möjliga effekt i vår prestationsstyrning samt koppla Performance Review till våra värderingar. Leading People genomförde en workshop där vi gemensamt gick igenom hur vi ska göra våra bedömningar, feedback och målstyrning samt hur vi ska gradera prestation. Arbetet utmynnande i en guide som vi implementerat och använder löpande i vår utvecklingsprocess. Vi är mycket nöjda med Leading People’s insats då de är tydliga, affärsmässiga och lyhörda för vår affär. Vi uppskattar att de har en hög tillgänglighet, agerar bollplank och har snabbhet i sin leverans."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB

"Med Leading People's kompetens och ödmjukhet som stöd har verksamheten skapat tydliga, förankrade och gemensamma mål. Nu åker vi...!!"

Ewa Kjell, Enhetschef Missbruksgruppen, Borlänge kommun


“Good process to help all leaders to understand and how to improve the group of people”


Johan Eklind, Country Manager Tefal - OBH Nordica Group AB

Ett utvecklingsprogram för ledare som kombinerar prestation, kognition och hälsa

Vill du....

• Förstå hjärnans funktion - jobba smartare, inte mer

• Nå full insikt om dina styrkor och nyttja dem bättre

• Få strategier för att hantera dina utvecklingsområden

• Förbättra koncentration och inlärning

• Få verktyg för inre och yttre kommunikation

• Förstå vilken kost som ger förutsättningar för hög prestation
• Veta din kroppssammansättning och fysiska status

• Få anpassad träning för att du ska nå dina mål och undvika skador

• Få verktyg för återhämtning och närvaro

• Hantera din och andras tid bättre

• Veta din stressrelaterade status och få verktyg för att förbättra den

Och mycket mer…


Då är Leading people™ programmet för dig!

Vetenskapligt råd

Leading People’s Vetenskapliga råd består av framstående och välrenommerade psykologer. Med sin långa och gedigna erfarenhet och kunskap inom det psykologiska området bidrar det vetenskapliga rådet till att upprätthålla en hög vetenskaplig nivå i vårt arbete. Det vetenskapliga rådet är en resurs vars syfte är att kvalitetssäkra vår verksamhet så att vi alltid levererar säker, evidensbaserad och stor nytta till våra kunder. Rådet är ett av flera sätt genom vilka vi kvalitetssäkrar våra tjänster.

Litteratur

Är du nyfiken på att veta mer? Här nedan ger vi tips på populärvetenskaplig litteratur som kan motivera och inspirera till fortsatt utveckling.

Vi ger gärna tips på ytterligare böcker. Du är varmt välkommen att höra av dig!


Om du vill utveckla ditt coachande ledarskap:

"Quiet Leadership", David Rock 


Hur man skapar en lärande organisation, positiv kultur och hur man ger feedback både som ledare och förälder.

"Mindset - the new psychology of success", Carol S. Dweck


Författaren beskriver skillnaden mellan självstyrd motivation och kontrollerad motivation. Självstyrande motivation främjar abstrakt förståelse, uthållighet, ökad produktivitet, minskad utbrändhet och ökat välbefinnande. Boken Drivkraft ger oss utgångspunkten för att bygga framtidens kreativa och effektiva organisationer.

"Drivkraft - den överraskande sanningen om vad som motiverar oss", Daniel H. Pink


Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne, bli mer kreativ och utveckla dina förmågor? Se då till att röra på dig! Regelbunden träning har visat sig vara den bästa hjärngympan som finns.

"Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna." Anders Hansen


OBM (organisational behavior management) är en metod som utgår från psykologisk vetenskap kring motivation och beteende, och som handlar om att systematiskt genomföra förändringar i organisationer. Den här boken introducerar oss för OBM och inlärningspsykologi, som är den bakomliggande, vetenskapliga teorin.

"Från ord till handling - Framgångsrikt förändringsarbete med OBM", Martin Carlström


Csikszentmihalyi utforskade den positiva, kreativa inställningen till livet. Han identifierade "flow" (flyt) då förhållandet är perfekt mellan vad en person ska och kan göra. I flow lever vi i nuet, har egen kontroll, är självstyrande och fullt engagerade. En flow-vänlig arbetsmiljö hjälper människor sträva mot mästerskap så både produktiviteten och tillfresställelsen i arbetet ökar.

"Flow - Den optimala upplevelsens psykologi", Mihaly Csikszentmihalyi


Om du vill förstå varför mindfulness påverkar vår hjärna och oss människor i så positiv riktning. Med hjälp av neurovetenskapen förstår vi allt bättre vilka delar i hjärnan som arbetar när vi tränar mindfulness och varför det fungerar.

"Mindfulness i hjärnan", Åsa Nilsonne


Om du vill veta mer om hur hjärnan fungerar och hur den har svarat på det moderna samhällhet. Man får lära sig att hjärnan går att träna på ett liknande sätt som vi tränar våra muskler, det gäller bara att veta på vilket sätt, när och hur ofta!

"Den översvämmade hjärnan : en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden", Torkel Klingberg


Keltners forskning visar att makt ofta leder till att makthavaren tappar i medkänsla och moral. Dessa egenskaper byts mot ökad självcentrering och impulsivitet, ja till och med respektlöshet. Ofta förlorar personen makten på grund av avsaknad av de egenskaper som var grunden till förtroendet.

"The power paradox - how we gain and lose influence", Dacher Keltner


Vill du veta hur du skapar ett effektivt team? Detta är en praktisk handledning som på ett enkelt, tydligt och evidensbaserat sätt beskriver hur du gör.

"Att skapa effektiva team - en handledning för ledare och medlemmar." Susan Wheelan


Om du arbetar med urval och vill göra det på ett vetenskapligt sätt är denna bok ett måste. 

"Arbetspsykologisk testning. Om urvalsmetoder i arbetslivet" Hunter Mabon


Vår hjärna är socialt kopplad och våra sociala behov är större och mer grundläggande än vad vi förstod tidigare. Denna bok beskriver hjärnans sociala funktion på ett mycket bra sätt.

"Social: Why Our Brains Are Wired to Connect", Matthew D. Lieberman


Med fördjupad kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi bättre förstå varför vi reagerar som vi gör och hur vi fattar våra beslut i det dagliga livet, från styrelserummet till köksbordet.

"Välj rätt! : en guide till bra beslut", Katarina Gospic


Här kan du läsa många kända exempel på hur t ex en hel skola kan förbättra sina betyg när man satsar mer på motion. 
Muskelkraft är hjärnkraft!

"Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain", John J. Ratey, MD.


Daniel Kahnemans storverk kommer för evigt att förändra ditt sätt att tänka om hur du tänker.

"Tänka, snabbt och långsamt", Daniel Kahneman


Detta är en management- och ledarskapsklassiker som har ingått på många utbildningar världen över. Good to Great presenterar resultaten av ett femårigt forskningsprojekt. Den identifierar vad som skiljer de företag som lyckas från vanliga företag.

"Good to Great", Jim Collins


Den mest kända, evidensbaserade och heltäckande boken om mindfulness.

"Full Catastrophe Living -Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness", Jon Kabat-Zinn


En populärvetenskaplig bok som beskriver hur våra hjärnor fungerar i ett jobbsammanhang. Tydliga och bra exempel.

"Your Brain At Work", David Rock


Om du vill utforska riskbeteenden som ofta uppträder under stress och press i ditt ledarskap är denna bok för dig. Denna typ av kontraproduktiva beteenden är något de flesta människor har, inte bara VD-ar.

"Why CEOs Fail?", David L. Dotlich, Peter C. Cairo


I den här boken presenteras den senaste vetenskapen kring träning och hälsa av två läkare.

 "Hälsa på recept : träna smartare, må bättre, lev längre", Anders Hansen, Carl Johan Sundberg


En konkret bok med många exempel på hur vår hjärna och vår effektivitet gagnas av mindfulness.

"Fokus på jobbet : träna din hjärna med mindfulness för mer fokus, effektivitet och glädje", Sara Hultman, Martin Ström


Att samarbeta är helt nödvändigt för vår existens. Därför styr vår hjärna oss till att söka närhet och samhörighet. Vi fungerar så ända ner på cellnivå. Här beskrivs de senaste forskningsrönen kring samarbete som överlevnadsstrategi.

"Den sociala hjärnan", Katarina Gospic


Denna bok kan hjälpa dig som ledare att förstå hur vi människor fungerar och hur vi påverkar varandra i vardagen.

"Närhetens hormon: oxytocinets roll i relationer", Kerstin Uvnäs Moberg


Genom exempel från egen och andras forskning, och öden hämtade ur verkliga livet, visar Torkel Klingberg hur hjärnan påverkas av allt ifrån gener till stress, fysisk aktivitet och nära relationer. Intressant bok ur föräldra-, men även ledarrollen.

"Den lärande hjärnan", Torkel Klingberg.


Vägledning i konsten att laga god mat som är bra för hjärnan, hjärtat och hälsan. Våra matvanor styrs av hjärnans belöningssystem. När du väljer mat vanemässigt sker det utanför medvetandet och på rent känslomässig grund. 

"Hjärnkoll på maten", Martin Ingvar & Gunilla Eldh


Att övervikt smittar i familjen, begreppet metabolt syndrom som ger kronisk inflammation, insulinresistens, oreglerad hunger, sötsug, rubbning i blodfetterna, fetma mm. Vikten av regelbunden träning för att nå goda matvanor. I denna bok kan du lära dig mer om vad som styr dina behov och hur du kan påverka ditt system. Om du lär dig läsa din hjärnas signaler och förstår samband mellan kropp och knopp ökar dina chanser att nå en hälsosam vikt.

"Hjärnkoll på vikten", Martin Ingvar & Gunilla EldhMindfulness

Längre ned hittar du tre mindfulnessmeditationer i form av ljudfiler.


Medvetet eller omedvetet ledarskap?


Vill du styras av bruset runtomkring dig (händelsestyrt ledarskap) eller vill du styra ditt liv själv? Ett omedvetet ledarskap kan kallas ett händelsestyrt ledarskap. En omedveten ledare blir lätt reaktiv och händelsestyrd. Man låter ”bruset” runtomkring dvs händelser och känslor styra vad man gör. Man blir minutoperativ i sin tidshorisont, släcker bränder och får ofta mer att göra, mindre tid över och allt mindre gjort. Man känner sig ofta stressad, vilket kan sätta sig både fysiskt och mentalt i kroppen.


Ett medvetet ledarskap bygger på strategisk självinsikt. Man vet vem man är, var man har sig själv och andra. Man styr sin vardag och har ett planerat sätt att agera på. Man har en strategisk tidshorisont. Man gör rätt saker. Genom mindfulness kan du bli mer medveten i ditt ledarskap. Du kan uppnå större fokus, bättre tidshantering, bli mer medveten och strategisk i hur du agerar. Du ökar din känslokontroll, du minskar din stress och blir mindre reaktiv i ditt sätt att hantera din omgivning. Ytterligare vinster med mindfulness är förbättrad hälsa, ökad återhämtningsförmåga och mer välgrundade beslut.


Mindfulness hjälper oss att styra vår sinnesstämning i mer positiv riktning, vilket flertalet studier har bekräftat. Den hjälper oss att träna upp vår prefrontalcortex* så den vid behov kan dra ned aktiviteten i amygdala eller den så kallade känslohjärnan. Känsloreglering handlar om att kunna dämpa risken för att gå in i hotläge och rädsla och oro. Känna mindre obehagskänslor, mindre stress och högre grad av välmående.


Hjärnans utformning och delar är kopplade till olika funktioner och man skulle därför kunna kalla det en funktionell vägkarta. Denna karta är inte statisk utan ritas ständigt om beroende av vad man gör. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, beskriver att mycket av den kunskap om hur hjärnan förändras kommer från studier av effekter då hjärnan berövas inflöde av information. När en person förlorar en kroppsdel, till exempel ett pekfinger, kommer det område i hjärnan som tog emot signalen från pekfingret att bli mindre. Områden bredvid, som till exempel tar emot signaler från långfingret, kommer istället att bli större. Den funktionella hjärnkartan ritas därmed om. Det man ska ta i beaktande vad gäller hjärnans formbarhet är att den förmåga man tränat upp varar inte för evigt. Därmed har även passivitet en effekt på hjärnan. Uttrycket ”use it or lose it” är därmed högst relevant. Det gäller att träna just det man vill bli bättre på och inte sluta.


Applicerar vi denna insikt på mindfulness så gagnas vi bäst av att fortsätta daglig meditation, gärna 10-20 minuter per dag, om vi vill uppnå ett varaktigt medvetet ledarskap.

*Prefrontalcortex (PFC) brukar kallas hjärnans dirigent. Här finns våra mål, och styrd medveten uppmärksamhet. Det är PFC som ger oss möjlighet att släppa vårt automatiserade beteende, så allt inte sker på autopilot. När känslohjärnan är i hotläge har vi minskad aktivitet i PFC, men när PFC aktiveras har vi högre grad av impulskontroll, vi kan fokusera och har större möjligheter till att fatta bra beslut. Vi kan agera mer rationellt, planera, organisera och lära av misstag. Denna del gör att vi kan lugna ner oss och ompröva känslohjärnans reflexmässiga reaktioner. Forskning visar att PFC’s förmåga stärks av mindfulness.


Klicka på önskad ljudfil för att spela upp den direkt. Eller klicka på ladda ner-länken för att spara den.

SUSHMA D. TAYLOR, Ph.D.

President and Chief Executive Officer, Center Point Inc.

Dr. Taylor holds a Master’s Degree in Public Administration, a Doctorate in Clinical Psychology, and is a Licensed Marriage Family Therapist. As a result of her innovative work over the last 40 plus years, Dr.Taylor has long been considered a prominent leader and spokeswoman in the arena of health and social rehabilitation. She has been a consultant to the Office of National Drug Control Policy (ONDCP) in the White House, was a member of the Center for Substance Abuse Treatment’s National Advisory Council, and has served on innumerable advisory groups for federal and state agencies. Dr.Taylor has been elected as Deputy President of the World Federation of Therapeutic Communities.

Margaretha Öström, VD, Grundare & Seniorkonsult

Civilekonom, Business Diploma & M.Sc.in HRM, London School of Economics. Vidareutbildningar inom arbetspsykologi och vid NeuroLeadership Institute, USA. 15 års erfarenhet från chefspositioner inom HR-området. Margaretha genomför konsultuppdrag inom ett flertal områden, såsom ledarpotential- bedömning, organisations- och ledarutveckling och föreläser inom organisation & ledarskap. Margaretha har en IPD-certifiering från England (Institute of Personnel & Development), EFTA-certifiering (European Test User: Work and Organisational Assessment), är Mindfulnessinstruktör (originalprogrammet MBSR, Massachusetts Medical School, USA) och är ICF-certifierad coach.

Conscious or unconscious leadership?

Further down there are three mindfulness meditations in the form of mp3 files.


Do you want to be guided by the noise around you (event-led leadership) or do you want to be in control of your life? Unconscious leadership may also be called event-led leadership. An unconscious leader easily becomes reactive and event-driven. You allow the "noise" i.e. events and feelings, control what you do. You become minute-by-minute operative in your time horizon, putting out fires and often getting more to do, less time over and less done. You often feel stressed, which can manifest itself both physically and mentally.


Conscious leadership is based on strategic self-awareness. You know who you are, and where you have others. You control your daily life and act in a planned manner. You have a strategic time horizon. You are doing the right things. Mindfulness can help you to become more aware of your leadership. You can achieve greater focus, improve time management, become more aware and strategic in how you act. You increase your emotional control, you reduce your stress and become less reactive in the management of our environment, as well as gaining improved health and recovery, and making better-informed decisions.


Mindfulness helps us control our mood in a more positive direction, which has been confirmed by multiple studies. It helps us train our prefrontal cortex * so that it can, when necessary, reduce the activity in the amygdala, which is known as the emotional brain. Emotion control is about being able to mitigate the risk of entering into threat mode which generates fear and concern. Feel less discomfort, less stress and greater well-being. The brain’s design and parts are linked to different functions so you could call it a functional roadmap. This map is not static but is constantly being redrawn depending on what you are doing. Torkel Klingberg, Professor of Cognitive Neuroscience, states that much of the knowledge on how the brain changes comes from studies of effects when the brain is deprived of its nflux of information. When a person loses a body part, such as an index finger, the area of ​​the brain that received the signal from the index finger will become smaller. Areas next to it, such as those receiving signals from the middle finger, will instead become larger. The functional brain map is thus re-drawn. What should be taken into account as regards the formability of the brain is that any ability you may train does not last forever. Thus, nactivity also has an effect on the brain. The term use it or lose it is therefore extremely relevant. Train exactly what you want to get better at nd continue on that path.

If we apply this insight to mindfulness, daily meditation brings most benefit, preferably 10-20 minutes per day to achieve lasting, conscious leadership.


* The prefrontal cortex (PFC) is usually called the brain conductor. Here are our goals, and conscious awareness. The PFC allows us to let go of our automatic behaviour so that everything does not happen on autopilot. When the brain is in threat mode, there is reduced activity in the PFC, but when the PFC is activated, we experience higher impulse control, we can focus and have improved opportunities to make good decisions. We can act more rationally, plan, organise and learn from mistakes. This part allows us to calm down and reconsider the reflex responses of the brain. Research hows that the abilities of the PFC are enhanced by mindfulness.


Click on the desired audio file to play it directly. Or click on the download link to save it.


Please note that we currently have meditations in Swedish only.

Get inspired by reading more!

Are you interested in knowing more? Below there are some tips on popular science literature in Swedish and English that may motivate and inspire further development. If you have any tips on additional books. Please feel free to contact us!


How to develop your coaching leadership:

"Quiet Leadership", David Rock


How to create a learning organisation, positive culture and how to give feedback both as a leader and as a parent.

"Mindset - the new psychology of success", Carol S. Dweck


The author describes the difference between self-motivation and controlled motivation. Self- motivation promotes abstract understanding, endurance, improved productivity, reduced burnout and increased well-being. This book gives us the starting point for building the creative and efficient organisations of the future.

"Drive – the surprising truth about what motivates us", Daniel H. Pink


OBM (organisational behavior management) is a method based on psychological science on motivation and behavior which is about systematically implementing changes in organisations. This book introduces us to OBM and learning psychology, which is the underlying scientific theory. 

"Från ord till handling - Framgångsrikt förändringsarbete med OBM", Martin Carlström 


Would you like to manage stress better, improve your memory, become more creative and develop your abilities? Then make sure you do some exercise! Regular exercise has shown itself to be the best brain training around.

"Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna, "Anders Hansen


Csikszentmihalyi explores the positive, creative attitude to life. He identified "flow" as when the relationship between what a person should and can do is perfect. In flow, we live in the present, have control, are self-governing and fully committed. A flow-friendly work environment helps people to strive for mastery and increases both productivity and satisfaction at work.

"Flow – the psychology of optimal experience", Mihaly Csikszentmihalyi


Do you want to understand why mindfulness affects our minds and ourselves in such a positive direction? With the help of neuroscience, we understand the parts of the brain that work better when we train with mindfulness and why it works.

"Mindfulness i hjärnan", Åsa Nilsonne


Do you want to know more about how the brain works and how it has responded to modern society? Learn that the brain can be exercised in a similar way to how we exercise our muscles, you just have to know how, when and how often!

"Den översvämmade hjärnan : en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden", Torkel Klingberg


Keltner's research shows that power often leads to the power-holder’s loss of compassion and morality. These qualities are replaced by increased self- centredness and impulsiveness, even disrespect. Often people lose power because of their lack of the attributes that form the basis of trust.

"The power paradox - how we gain and lose influence", Dacher Keltner


Would you like to know how to create an efficient team? This is practical guidance that in a simple, clearly-stated and evidence-based manner, describes how to do it.

"Creating effective teams – a guide for members and leaders." Susan Wheelan


Working with selection? Want to do it scientifically. This book is a must.

"Arbetspsykologisk testning. Om urvalsmetoder i arbetslivet" Hunter Mabon


Our brain is socially linked and our social needs are greater and more basic than was understood earlier. This book describes the social function of the brain extremely well.

"Social: Why Our Brains Are Wired to Connect", Matthew D. Lieberman


With in-depth knowledge of how the brain works, we can better understand why we respond as we do and how we make our decisions in daily life, from the boardroom to the kitchen table.

"Välj rätt: en guide till bra beslut", Katarina Gospic


Here you can read many well-known examples of how, for instance, an entire school can improve their grades if they invest more in exercise. Muscle strength is brain power!

"Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain", John J. Ratey, MD.


Daniel Kahneman’s major work will for ever change your way of thinking about how you think.

"Thinking, fast and slow", Daniel Kahneman


This is a management and leadership classic which has been included in many courses worldwide. Good to Great presents the results of a five-year research project. It identifies the factors that distinguish the companies that succeed from ordinary companies.

"Good to Great", Jim Collins


The most well-know, evidence-based and comprehensive book on mindfulness.

"Full Catastrophe Living - Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness", Jon Kabat-Zinn


A popular science book that describes how our brains function in a working context. Clearly-described, good examples.

"Your Brain at Work", David Rock


If you would like to explore risk behaviours that often occur under stress and pressure in your leadership, this book is for you. This type of counterproductive behaviour is something most people use, not just CEOs.

"Why CEOs Fail?", David L. Dotlich, Peter C. Cairo


The latest scientific knowledge concerning training and health written by two doctors.

"Hälsa på recept: träna smartare, må bättre, lev längre", Anders Hansen, Carl Johan Sundberg


A practical book giving many examples of how our brains and our efficiency benefit from mindfulness.

"Fokus på jobbet: träna din hjärna med mindfulness för mer fokus, effektivitet och glädje", Sara Hultman, Martin Ström


Cooperation is absolutely necessity for existence. So our minds guide us to seek proximity and togetherness. We work this way down to cell level. Here are the latest research findings on cooperation as a survival strategy.

"Den sociala hjärnan", Katarina Gospic


This book can help you as a leader to understand how we function and how we affect each other in our everyday lives.

"Närhetens hormon: oxytocinets roll i relationer", Kerstin Uvnäs Moberg


Through examples from own and others' research, and stories derived from real life, Torkel Klingberg shows how the brain is affected by everything rom genes to stress, physical activity and close relationships. Interesting book for the parental, as well as the leadership, role.

"Den lärande hjärnan", Torkel Klingberg.


Guidance in the art of cooking good food that is good for the brain, heart and health. Our eating habits are governed by the brain's reward system. When choosing food without thinking, this occurs outside consciousness and for purely emotional reasons.

"Hjärnkoll på maten", Martin Ingvar & Gunilla Eldh


Overweight infects families, the metabolic syndrome concept describes chronic inflammation, insulin resistance, unregulated hunger, sweating, blood fat displacement, obesity, etc. The importance of regular exercise to achieve good eating habits. In this book, you can learn more about what governs your needs and how you can affect your system. If you learn to read your brain's signals and understand the relationship between the body and the head, your chances of achieving a healthy weight increase.

"Hjärnkoll på vikten", Martin Ingvar & Gunilla Eldh

A leadership development program that combines performance, cognition and health

Do you want to....

• understand the brain's function - work smarter, not harder

• gain full insight into your strengths and use them better

• adopt strategies to manage your development areas

• improve your concentration and learning

• get tools for internal and external communication

• understand the diet that makes performance possible

• know your physical status

• receive custom training to achieve your goals and avoid injury

• get tools for recovery and presence

• manage your and others’ time better

• know your stress-related status and get the tools to improve it

And much more


Then the Leading people ™ program is for you!

Birgitta Söderberg, Founding partner & Senior Consultant

Birgitta is a Marketing Economist and has studied Organisation and Leadership parallel with a trainee position and then job at Center Point Inc. She possesses extensive experience from a variety of business areas. Birgitta has experience as project manager in many development projects. She participates in further education within occupational psychology and at the NeuroLeadership Institute, USA on a continuous basis. She is certified in a variety of methodologies and tools and performs consultancy assignments in fields such as leadership potential assessment, organisational and leadership development and coaching.

"AxFast ledningsgrupp gick igenom intervjuer och tester för att få en bekräftelse på vilka vi är och varför vi fungerar olika i olika situationer. Den främsta anledningen till en management audit var att teoretiskt få en bild av hur en nyanställds profil skall se ut för att komplettera och smälta in i gruppen på bästa sätt. Varje individ fick en feedback och som ansvarig fick jag en prestationsmodell för gruppen i sin helhet. Margaretha och Birgitta har levererat det vi eftersökte och det blir spännande att anställa nästa person då vi har ett bra grundmaterial att utgå ifrån."


Erik Lindvall, VD AxFast AB

"Genom en coachingprocess med tydligt formulerade mål, har jag fått förmånen att utveckla och utmana mig själv och min ledarprofil, men också lära mig mer om hur jag fungerar som person och därigenom vilka nycklar som passar mig bäst i min vardag privat och som chef. Processen har styrts på ett förtroendeingivande och avslappnat sätt av Margaretha, med tydligt stöd i forskning i ämnet och en noggrann analys av mig som person. Jag känner mig stärkt i min ledarroll efter avslutad coaching. -Måluppfyllnaden kom på köpet!"


Johan Eriksson, Gruppchef, Polismyndigheten"Vi har vid flera tillfällen anlitat Leading People för bland annat ledarutveckling. Framförallt uppskattar vi den styrka Margaretha har i det individuella coachande samtalet. Styrkan kommer av att hon har en mycket god förmåga att lyssna in individens och organisationens behov och utifrån detta vägleda framåt. Margaretha har även hjälpt oss med On-boarding där hon coachat våra nya chefer att landa rätt i organisationen. Vi har haft stor hjälp av Leading People och kan varmt rekommendera dem till andra som vill utveckla sina chefer."


VD, medelstort företag (Denna referent går att kontakta. Vänligen meddela oss om intresse finns!)


”I samband med ett nytt chefsuppdrag, fick jag förmånen att genomföra ett On- boardingprogram med Margaretha som ledarcoach. Utgångspunkten var min egen ledarprofil och hur jag fungerar som ledare. Under hela processen arbetade jag med mitt ledarskap och lärde mig handfasta metoder, bland annat back tracking, vilket jag fortsatt nyttja. Som en del i processen formulerade jag tydliga mål och en handlingsplan som steg för steg leder mig och mitt arbete dit jag siktar. I mitt fortsatta ledarskap har jag alltjämt stor nytta av de olika metoder jag fick till mig under On-boardingen.


Det har varit mycket värdefullt att få professionell coaching kopplat till mitt uppdrag och min ledarroll, då det hjälper mig nå de resultat jag siktar mot. Jag kan varmt rekommendera Leading People till de chefer som vill utveckla sig själva, sitt ledarskap och sin verksamhet!”


Sara Jiveskog Heiling

SUSHMA D. TAYLOR, Ph.D. 

President and Chief Executive Officer, Center Point Inc.

Dr.Taylor holds a Master’s Degree in Public Administration, a Doctorate in Clinical Psychology, and is a Licensed Marriage Family Therapist. As a result of her innovative work over the last 40 plus years, Dr.Taylor has long been considered a prominent leader and spokeswoman in the arena of health and social rehabilitation. She has been a consultant to the Office of National Drug Control Policy (ONDCP) in the White House, was a member of  the Center for Substance Abuse Treatment’s National Advisory Council, and has served on innumerable advisory groups for federal and state agencies. Dr.Taylor has been elected as Deputy President of the World Federation of Therapeutic Communities.

"Vi anlitade Leading People till en nätverksträff i Sveriges HR förenings Nordiska nätverk. Temat vi hade var Ledarskap, där vi fick en genomgång av vilka egenskaper är viktiga hos en ledare enligt den senaste arbetspsykologiska och neuro- vetenskapliga forskningen. Just det perspektivet gav träffen en extra dimension till temat! Det som också gjorde det extra intressant, var att vi inför träffen fick en uppgift att läsa en profil och utifrån den diskutera ledarskap och hur det kan valideras. Margaretha och Birgitta är mycket proffsiga och kunniga inom ämnet, och gav oss nya insikter.

Tack Margaretha och Birgitta för en lärorik eftermiddag!"


Ulrika Hartzell, Sveriges HR förenings Nordiska nätverk

RODNEY T. TAYLOR, Ph.D.

Chief Psychologist, Center Point Inc.

Dr. Rod Taylor has been in the field of psychology for more than 45 years. He is an expert on the fields of Therapeutic Community Treatment, Gestalt, Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapies. Dr. Rod Taylor, is a member of the American Psychological Association, America Society for Training and Development, The American Association of Labor-Management Administrators and Consultants on Alcoholism and Member of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors.

Birgitta Söderberg, Grundare & Seniorkonsult

Birgitta är Marknadsekonom och har läst Organisation och ledarskap parallellt med traineetjänst och anställning på Center Point Inc. Hon har bred erfarenhet inom ett flertal branscher. Birgitta har stor erfarenhet som projektledare för många utvecklingsprojekt. Hon fortbildar sig löpande inom det arbetspsykologiska området och vid NeuroLeadership Institute, USA. Hon är certifierad inom en rad olika metodiker och verktyg och genomför konsultuppdrag inom ett flertal områden, såsom ledarpotentialbedömning, organisations- och ledarutveckling samt coaching.

Our Consultants

"Vi har vid flera tillfällen anlitat Leading People för bland annat ledarutveckling. Framförallt uppskattar vi den styrka Margaretha har i det individuella coachande samtalet. Styrkan kommer av att hon har en mycket god förmåga att lyssna in individens och organisationens behov och utifrån detta vägleda framåt. Margaretha har även hjälpt oss med On-boarding där hon coachat våra nya chefer att landa rätt i organisationen. Vi har haft stor hjälp av Leading People och kan varmt rekommendera dem till andra som vill utveckla sina chefer."

VD, medelstort företag (Denna referent går att kontakta. Vänligen meddela oss om intresse finns!)

”I samband med ett nytt chefsuppdrag, fick jag förmånen att genomföra ett On- boardingprogram med Margaretha som ledarcoach. Utgångspunkten var min egen ledarprofil och hur jag fungerar som ledare. Under hela processen arbetade jag med mitt ledarskap och lärde mig handfasta metoder, bland annat back tracking, vilket jag fortsatt nyttja. Som en del i processen formulerade jag tydliga mål och en handlingsplan som steg för steg leder mig och mitt arbete dit jag siktar. I mitt fortsatta ledarskap har jag alltjämt stor nytta av de olika metoder jag fick till mig under On-boardingen.


Det har varit mycket värdefullt att få professionell coaching kopplat till mitt uppdrag och min ledarroll, då det hjälper mig nå de resultat jag siktar mot. Jag kan varmt rekommendera Leading People till de chefer som vill utveckla sig själva, sitt ledarskap och sin verksamhet!”


Sara Jiveskog Heiling

RODNEY T. TAYLOR, Ph.D.

Chief Psychologist, Center Point Inc.

Dr. Rod Taylor has been in the field of psychology for more than  45 years. He is an expert on the fields of Therapeutic Community Treatment, Gestalt, Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapies. Dr. Rod Taylor, is a member of the American Psychological Association, America Society for Training and Development, The American Association of Labor-Management Administrators and Consultants on Alcoholism and Member of  the Society of Psychologists in Addictive Behaviors.

MONICA ISAKS, B.A Phil, Psychology and Social Worker

Monica Isaks has more than 20 years experience within behavioural science.She has specialised in working with Assessment Centers both in development and selection, organisational development along with leader and team development. She has a lot of experience in several work-related psychological tests and some 360-instruments to develop individuals and teams. During the 2000s, Monica worked as a senior consultant at Personnel Decisions Scandinavia Stockholm Office, along with Assessio Sweden AB. Previous to this, she worked in the telecom industry as a HR executive, along with assessments centers and management supply. She has also worked in leadership development within the Swedish Defence Forces.

Våra Konsulter

Karin Höök, Senior Consultant

Karin Höök is a psychologist graduated from Uppsala University. She has over 20 years of experience as a consultant in leadership and organisational development. Karin supports organisations with selection and development of  individuals and groups to use their full potential and working effectively towards the goals of their respective organisations. She works with group development raising awareness and training members in behaviors that lead them to become high-performing teams. Karin also has extensive experience in conflict management.

Ledarskap baserat på Vetenskap


Diskrepansen mellan vad forskningen visar ger resultat och vad man faktiskt gör i arbetslivet, är stor. Vi tar fasta på de senaste rönen och omvandlar dem till metoder som direkt kan omsättas i din egen verksamhet. 

Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. Av den anledningen arbetar vi tvärvetenskapligt och sammanför de delar vi vet ökar prestation och hälsa i kombination. 

Resultat av vår ledarutveckling:
- Du arbetar smartare, inte mer.
- Du mår bättre.
- Du når ännu bättre resultat i din ledarroll samtidigt som du utvecklar din organisation.


MONICA ISAKS, Fil. kand Psykologi och Socionom

Monica Isaks har mer än 20 års erfarenhet inom det beteendevetenskapliga området. Hon har specialiserat sig i att arbeta med Assessment Centers både inom utveckling och urval, organisationsutveckling samt ledar- och teamutveckling. Hon har lång erfarenhet av flera arbetsrelaterade psykologiska tester och olika 360-instrument för utveckling av individ och team. Monica har under 2000-talet arbetat som seniorkonsult på Personnel Decisions Scandinavias Stockholmskontor samt inom Assessio Sweden AB. Innan dess arbetade hon inom telecombranschen som HR chef, samt med assessment centers och ledarförsörjning. Hon har även arbetat med ledarutveckling inom Svenska Försvaret.

ELISABETH BECK, licensed psychologist

CEO Hogrefe Psykologiförlaget AB

Elisabeth Bech is a licensed psychologist who began her career as a clinical psychologist with a focus on adult psychiatry, but was later and for most of the 1990s employed in the Labour Office where she performed occupational psychological investigations and development efforts. She has also worked as a psychologist at the National Service Administration with a focus on evidence-based selection. Elisabeth has great knowledge in psychological testing and methodological questions and has been an active head in the Psykologiförlaget and is today the CEO for the German publisher Hogrefe’s subsidiary in Sweden and Norway. The company owns, among other things, the Swedish and Norwegian rights to NEO PI-R and NEO-PI-3. NEO PI-R is the worlds most validated measure of personality on the individual and organisational level.

Martin Carlström, Senior Consultant

Martin Carlström is a psychologist graduated from Lund University and has been active in Skåne for over fifteen years. He began his career as a psychologist in schools and preschools, but then his career path changed towards recruitment and selection in the telecom and software industries. Today, Martin runs Havinder & Carlström Organizational Psychologists AB focusing on the development of leaders and organisations. Martin possesses expertise in OBM (Organisational Behaviour Management) and broad experience in working with many types of assignments in different fields.

Karin Höök, Seniorkonsult 

Karin Höök är utbildad psykolog vid Uppsala universitet. Hon har över 20 års erfarenhet som konsult inom ledar- och organisationsutveckling. Karin arbetar med att stödja organisationer i att identifiera rätt medarbetare, utveckla individer och grupper till att nyttja sin fulla potential och att arbeta effektivt mot sina respektive organisationers mål. Hon processleder grupper i att medvetandegöra och träna medlemmarna i beteenden som leder till att de blir högpresterande team. Karin har också stor erfarenhet av konflikthantering.

"I ett ledarutvecklingsprojekt fick Leading People uppdraget att fokusera på personlig och affärsmässig utveckling för en grupp chefer. De genomförde uppdraget på ett mycket professionellt sätt och med stor lyhördhet för chefernas olika behov. I trepartssamtal sammanfattades chefernas styrkor och utmaningar och de fick verktyg och individuella handlingsplaner som gav förutsättningar att nå uppsatta mål. Leading People’s styrka är att anpassa sitt upplägg efter kundens verklighet och leverera det som efterfrågas."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB


"Första dagen av Talent Management-programmet är en av de mest utvecklade jag upplevt. Med lugn, fast metodik – hela tiden med vetenskapen som utgångspunkt – och inte sällan med överraskningar bakom nästa hörn, lotsade Margaretha Öström varje individ och gruppen som helhet till att upptäcka sina svagheter och styrkor. På mindre än ett dygn lyckades Öström med konsttycket att få denna klart heterogena samling, bestående av människor med lika många olika personligheter som europeiska medborgarskap, att bilda en samarbetande grupp. Från att aldrig ha tidigare ha träffats skämtade vi med varandra och delade med oss av erfarenheter som få av oss hade berättat tidigare. Den utvecklande återkopplingskultur Öström snabbt fick gruppen att ta sig an och använda är imponerande. Flera av dessa metoder och stora delar av de upptäckter om mig själv som växte fram under programmet använder jag idag ofta i mitt arbete såväl som privat."


Tobias Porserud, VD Talent Eye


"Leading People bidrar med att skapa strategisk självinsikt hos våra Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar inom Praktikertjänstkoncernen. Vi har valt att arbeta med Leading People för att de har en djup förståelse för det arbetspsykologiska området. De är professionella med ett affärs- och verksamhetsintegrerat perspektiv och förmåga till nytänkande. De är engagerade, lyhörda och ansvarsfulla och levererar mycket god kvalitet. Leading People har bland annat skapat tydliga och pedagogiska ledarrapporter som är skräddarsydda utifrån våra behov.


Vi är mycket nöjda och kan varmt rekommendera dem!"


Gabriella Runnedahl, Organisations - och ledarutvecklare

ELISABETH BECK, Leg psykolog

Vd Hogrefe Psykologiförlaget AB
Elisabeth Bech är legitimerad psykolog och startade sin yrkeskarriär som klinisk psykolog med inriktning mot vuxenpsykiatri, men var sedan under större delen av 1990-talet anställd inom Arbetsmarknadsverket där hon utförde arbetspsykologiska utredningar och utvecklingsinsatser. Hon har även arbetat som psykolog på Pliktverket med fokus på evidensbaserat urval. Elisabeth har stor kunskap kring psykologiska test och metodfrågor och har varit verksam som chef inom Psykologiförlaget och är idag vd för det tyska förlaget Hogrefe’s dotterbolag i Sverige och Norge. Bolaget äger bland annat de svenska och norska rättigheterna till NEO PI-R och NEO-PI-3. NEO PI-R är världen mest validerade mått på personlighet på individ- och organisationsnivå.

Martin Carlström, Seniorkonsult

Martin Carlström är utbildad psykolog vid Lunds Universitet och har varit verksam i Skåne i över femton år. Han började sin karriär som psykolog inom skola och förskola, men efter ett par år skiftade karriären riktning mot rekrytering & urval inom telecom och mjukvarubranschen. I dag driver Martin psykologföretaget Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB med inriktning mot utveckling av ledare och organisation. Martin besitter expertis inom OBM (Organizational Behavior Management) och har en bred erfarenhet av att arbeta med många former av uppdrag i olika branscher.

Julia Åkerlund

Julia Åkerlund is a university student and studies psychology at Stockholm University. Julia is an intern at Leading People in order to build experience and practical knowledge in the field of neuroscience and work psychology in parallel with her studies. In her studies, Julia has chosen to focus specifically on organisation and leadership from both an individual and group perspective. Julia has work experience from retail and has been a store manager. Julia is passionate about conflict management and problem solving and, in her continued professional career, wants to help organisations in collaboration with their managers and employees work for a healthy and sustainable work environment.

Susanne Wicklund, Seniorkonsult

Susanne Wicklund är utbildad civilingenjör vid KTH och har kompletterat sin utbildning med företagsekonomi på Handelshögskolan och ”Urval och Rekrytering” vid Lunds Universitet. Hon har arbetat operativt inom Byggsektorn samt inom IT och Telekom där hon har haft flera ledande befattningar, bland annat som Säljchef med stort eget personalansvar. Sedan år 2000 arbetar hon med rekrytering och urval inom ramen för det egna företaget Scandinavian Search AB där hon vänder sig framför allt till chefer och specialister inom olika branscher, inom både privata och offentliga organisationer. Susanne har därmed en stor bredd både kompetens- och erfarenhetsmässigt.

Susanne Wicklund, Senior Consultant

Susanne Wicklund is a graduate engineer from the Swedish Royal Institute of Technology and has completed her studies with Business Administration at the Stockholm School of Economics and with Selection and Recruitment at Lund University. She has worked in the construction sector, as well as in IT and telecoms, where she has held several senior positions, including Sales Manager with large-scale personnel responsibility. Since 2000, she has been working with recruitment and selection in her own company, Scandinavian Search AB, where she primarily works with managers and specialists in various industries, both in private and public organisations. Susanne has acquired a wide range of skills and experience.

Catrin W Lindholm, Seniorkonsult

Catrine är grundare och vd för CWL Coaching & Consult AB. Hon arbetar med individuell- och grupputveckling av ledare och andra nyckelpersoner i näringslivet, offentliga sektorn och andra organisationer. Catrine har 25 års erfarenhet av entreprenörskap, varumärkeshantering och processledning för grupper i utveckling och är specialiserad på att utveckla effektiv kommunikation för ledare och medarbetare. Hon har under många år arbetat med strategisk kommunikation och är utbildad på IHM Business School. Catrine är exekutiv ICF-Certifierad coach (PCC). Catrine är också leg. naprapat och har ett helhetsperspektiv när det gäller människans välmående, mentalt och fysiskt. Catrine är Mindfullnessinstruktör, enligt orginalprogrammet, MBSR.

Julia Åkerlund

Julia Åkerlund är universitetsstuderande och läser psykologi vid SU. Julia är praktikant hos Leading People för att parallellt med sina studier bygga erfarenhet och praktisk kunskap inom det neurovetenskapliga- och arbetspsykologiska området. I sina studier har Julia valt att specifikt inrikta sig på det som berör organisation och ledarskap ur såväl ett individ- som ur ett grupperspektiv. Julia kommer närmast från handelsbranschen där hon i chefsposition har bedrivit butiksverksamhet. Julia brinner för konflikthantering och problemlösning och vill i sin fortsatta yrkesbana bidra till att organisationer i samverkan med sina chefer och medarbetare arbetar för en sund och hållbar arbetsmiljö.

Catrin W Lindholm, Senior Consultant

Catrine is the founder and CEO of CWL Coaching & Consult AB. She works with individual and group development of leaders and other key people in the business sector, the public sector and other organisations. Catrine has 25 years of experience in entrepreneurship, brand management and process management for groups in development and is specialized in developing effective communication for leaders and employees. For many years she has worked with strategic communication and is educated at IHM Business School. Catrine is an ICF-certified coach (PCC) and is also  a naprapath and has a holistic perspective when it comes to human well-being, mentally and physically. Catrine is the Mindfullness instructor, according to the original program, MBSR.

Jan-Carl De Geer, Seniorkonsult

Jan-Carl De Geer har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom international banking i Sverige, Singapore och London. Han har varit chef för Nordic Corporate Finance på Chase Investment Bank samt CEO Nordic Region för HSBC. Efter sin bankkarriär har han jobbat med fastighetsförvaltning i ett familjeägt bolag. Han är verksam som styrelseledamot i Svenska Bostadsfonden Management AB, Sparlån, Foreign Bankers Association och han är First Vice Chairman i Brittisk Svenska Handelskammaren. Jan-Carl har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en MBA från IMD i Schweiz.

Jan-Carl De Geer, Senior Consultant

Jan-Carl De Geer has over 30 years’ experience in senior positions in international banking in Sweden, Singapore and London. He has been Head of Nordic Corporate Finance at Chase Investment Bank and CEO Nordic Region for HSBC. After his banking career, he worked with property management in a family-owned company. He is a board member of Svenska Bostadsfonden Management AB, Sparlån, Foreign Bankers Association and he is First Vice Chair of the British Swedish Chamber of Commerce. Jan-Carl has a BSc from the Stockholm School of Economics and an MBA from IMD in Switzerland.

Christine Wäyrynen, Seniorkonsult

Christine är utbildad beteendevetare vid Stockholms Universitet och har vidareutbildningar inom bland annat coaching, motiverande samtal, förändringsledning och ledar- och grupputveckling. Christine är bra på att skapa och upprätthålla goda relationer och samarbetsformer, triggas av att ta sig an nya projekt och trivs där tempot är högt. Hon har lång erfarenhet som ansvarig för ledar- och chefsutveckling i stora organisationer. Hon arbetar idag med grupp- och ledarutveckling och kommunikation där utveckling är i fokus.

Christine Wäyrynen, Senior Consultant

Christine is a qualified behavioural scientist from Stockholm University and has undergone further education in coaching, motivational discussions, change management and leadership and group development. Christine is good at creating and maintaining good relationships and forms of cooperation, is triggered by taking on new projects and enjoys the momentum when the pace is rapid. She possesses long experience of leadership and managerial development in large organisations. She currently works with group, leadership development and communication where development is in focus.

Leading People Europe AB

Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail