Leading People
 

Leading people™ – helheten som gör skillnaden

Leading people™ är ett komplett ledarutvecklingsprogram med individuell anpassning. Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. I Leading people™ får du möjlighet att arbeta med dig själv på många olika plan. Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar de åtta områden som bildar helheten som gör den stora skillnaden.

Vill du få en djuplodad och objektiv bedömning i urvalsprocesser?


Genom vår Personbedömning / Second Opinion får du svar på frågor som:


- Har individen de rätta förutsättningarna för en specifik roll eller uppdrag?
- Vad behöver utvecklas och understödjas hos individen för att individen ska lyckas?
- Hur kan individens chef bäst coacha och motivera sin medarbetare?
- Vilken kompetens och potential har individen?
- Har individen förutsättningar att bli ledare?
- Har individen det som krävs för att rankas som en talang?
- Vilka aktiviteter och åtgärder behövs för att fylla individuella kompetensgap?

- Du får en summerad och tydlig gapanalys mot önskad kompetensprofil på vetenskaplig grund.Leading People Europe AB


Adress:

Herkulesgatan 12

111 52 Stockholm

Sweden


Karta:

https://www.hitta.se/kartan?s=0438f7de


Birgitta Söderberg

birgitta.soderberg@leadingpeople.se

Telefon: +46-(0)702 22 92 79


Margaretha Öström

margaretha.ostrom@leadingpeople.se

Telefon: +46-(0)731 54 35 74


Vår Vision


Vi sätter ny standard för ledarskap.

Vår helhetssyn på prestation omfattar konkreta färdigheter såväl som beteende-, fysisk- och mental förstärkning. Tillsammans ger de maximal utväxling.

Vill du nå nya resultat?


Vi använder en handlingsorienterad form av coaching för att nå en individs mål. Oavsett vilka områden coachingen handlar om ska varje möte leda minst ett steg närmare uppsatt mål. Fokus läggs på vad man vill uppnå i motsats till det man vill ifrån. Leading People’s metodik går ut på att lyfta de resurser som fungerar och förstärka dessa i motsats till att lägga fokus vid brister. Konceptet är väl beprövat, kraftfullt och ger fina resultat.


Vår coaching används då:

- Individen behöver karriärväxling/ny roll

- Individen behöver nå högre resultat

- Individen behöver personlig utveckling


Exempel på områden coachingen kan handla om: kommunikation, nå högre resultat, organisatorisk effektivitet, hantera karriär-/personliga förändringar, utveckla färdigheter inom ledarskapet, förstärka strategiskt tänkande, effektiv hantering av konflikter eller att bygga effektiva team.

Vill du att dina nyanställda ska börja prestera snabbt?


On-boarding (komma ombord) riktar sig till chefer och nyckelspelare och är bästa garantin för en lyckad rekrytering. On-boarding är en coachingprocess som säkrar att individen snabbt och lätt kommer in i sin nya roll. Forskning visar att man genom On-boarding kan halvera tiden till att en ny medarbetare blir produktiv. 

Resultat av en On-boardingprocess:
  • Chefer, ledare och nyckelspelare som snabbt blir produktiva och börjar leverera
  • Minskad personalomsättning
  • Starkare lojalitet
  • Högre engagemang
  • Rätt prioriteringar
  • Tidsvinst
  • Snabbare resultat
  • Ökad arbetstillfredsställelse

Vill du skapa ett framgångsrikt team?


Genom vårt koncept där fokus läggs på gruppens styrkor och  förstärkning av positiva beteenden får din grupp följande resultat: 


· En tydlig kartläggning över gruppens resurser

· En benchmark mot andra framgångsrika team

· Ett i gruppen väl förankrat verksamhetsmål

· En tydlig handlingsplan hur gruppen gemensamt ska nå sitt mål

· Etablerade spelregler som främjar gruppens framgång

· En förbättrad kommunikation inom gruppen

· Resursoptimering – förstärkning av positiva beteenden

· Ett team som skapar högre resultat

Vill du höja prestationen i din organisation?


Det som kännetecknar framgångsrika organisationer är inte bara hårt arbete, utan också tydlighet i vad man står för och vad man vill uppnå. Tydligheten kommer av att var och en vet vad som är god prestation hos oss. Prestationsstyrning handlar om att belöna prestation utifrån att nå affärsmål OCH agera utifrån företagets värdegrund. Man kombinerar resultat (vad man uppnår) med beteende (hur man uppnår målen). På detta sätt utvecklas ett affärsdrivande ledarskap.


Resultat för din organisation:

- Alla medarbetare vet vad som förväntas av dem

- Alla ledare kan styra verksamheten i rätt riktning

- En säkrad hög prestation i organisationen

Ledningsgrupper / Styrelser som levererar


Flertalet forskningsstudier visar att det finns karakteristiska drag hos högpresterande ledningsteam. Det är dessa vi fokuserar på för att öka gruppens produktivitet. När vi tillsammans analyserat resultatet från Management Audit finns ett flertal områden en ledningsgrupp kan behöva arbeta vidare med för att bli ett högpresterande team, däribland:


- Klargörande av målbild

- Roller och ansvar

- Kommunikation och feedback

- Problemlösning och beslutsfattande

- Tillit och gruppdynamik


Leadership based on Science

The discrepancy between what research shows gives results and what you actually do in work is large. We focus on the most recent findings and convert them into methods that can be directly implemented into your organisation.


We combine the most important leadership components with the latest research about performance, cognition and health. Today we know that it takes more than leadership theories to succeed. Therefore, we work inter-disciplinarily and combine what we know improves performance and health.

The results of our leadership development:

- You work smarter, not more (harder).

- You feel better.

- You reach better results in your leadership role while developing your organisation.

Do you want to secure your key players?

A well thought out plan reduces dependency on strategic key players. Without this plan the organisation is exposed to unnecessary risks if anything unforeseen happens or an executive decides to quit. A plan, customised to future goals and vision, secures the organisations’ survival and continued economic stability.


Through our assistance you will receive:

- A concrete and exact measurement to maintain the right person in the right place.

- A plan based on your future business goals and strategies.

- Gap analysis

- Clarity in internal and external selection of future key roles.


References are available at request.

Do you want to raise the performance in your organisation?

The characteristics of successful organisations are not only to how hard they work, but also the clarity of what they aim and stand for. The clarity comes from everybody knowing what good performance looks like. Performance management is about rewarding accomplishments based on achieving business goals AND acting according to the Company’s values. You combine these results (what you achieve) with behaviour (how you achieve your goals). This is how commercial leadership is developed.


Results for your organisation:

- All employees know what is expected of them.

- All leaders can steer the organisation in the right direction.

- A secure high performance in the organisation.

Selection and Development based on Science

Examples of topics - Leadership Development:

- Basic knowledge of how people function

- The brain's threat and reward mode

- How to handle change in the work place

- Communication in the work place

- Decision making

- Understand how the brain functions in order to work smarter - not harder

- How to reduce stress

- In what kind of workplace we perform best


Examples of topics - Leadership Selection:

- Fundamental knowledge of personality psychology

- The most important personality traits for success

- The most important personality traits for leadership

- The five factor model - a model describing personality

- Values - what attitude means for work

- Risk behaviours and the dark side of the personality

- Strategic selection


“We hired Leading People for a networking event in the Nordic HR Network. The theme was Leadership, and we were taught what attributes are important in leaders according to most recent occupation psychological and neuro-scientific research. This perspective gave a new dimension to the theme! Another aspect that made this extra interesting was a task we were given: reading a leadership profile that we then discussed. Margaretha and Birgitta are very professional and knowledgeable in their field and were able to give us new insights.

Thank you Margaretha and Birgitta for an educational afternoon!”

Ulrika Hartzell, The Nordic HR Network

Do you want to create a successful team?

Using our concept, focusing on the strengths of the group and enhancing positive behaviours, your group can receive the following results:


· A clear overview of the groups’ resources

· A benchmark to other successful teams

· Well established business goals

· A clear action plan as how the group can reach their goals

· Established game rules that promote the groups success

· Improved communication

· Resource optimisation - strengthening of positive behaviours

· A team that creates better results.


"Thanks to Leading People's competence and contributions, our organisation has created clear, generally-accepted, common goals. Now, let's go..!"

Ewa Kjell, Head of Substance Abuse Group, Borlänge Municipality


"Good process to help all our leaders to understand how to improve groups."

Johan Eklind, Country Manager Tefal - OHB Nordica Group AB


Do you want to create an effective Management?

The first step in creating an effective management team is to gain deeper understanding of who you are. A Management Audit is an analysis at individual and group level, made in an objective and scientific way.


Results of the Management Audit:

- A clear analysis of all the individual leader profiles based on strategic, operative and leader-related criteria.

- Clear gap analysis and diagnosis of the managements composition.

- Benchmark against other Management teams.

- Identification of areas that the group needs to prioritise in order to become more efficient and improve performance.


The AxFast Management team undertook interviews and tests to gain confirmation of who we are and why we work differently in different situations. The primary reason for a Management Audit was to get a theoretical picture of how new hire profiles should look in order to complement and blend in with the group in the best way possible. Every individual was given feedback on their Leadership and, I was given a performance Model for the group as a whole. Margaretha and Birgitta have delivered what we wanted and it will be exciting to hire the next person as we now have a good group analysis to guide us.”

Erik Lindvall, CEO AxFast ABManagement teams / Boards that deliver

Several studies show that there are certain characteristics common to high-achieving management teams. We focus on these to increase group productivity. When we analyse the results from the Management Audit together, we identify areas a management team might need to work on to become a high-achieving team, such as:


- Clarification of team objectives

- Roles and responsibilities

- Communication and feedback

- Problem solving and decision-making

- Trust and group dynamics

Do you want deep, valid and objective assessments in selection processes?

Through our Personality Assessments / Second Opinions you will get answers to questions like:


- Does the individual have the right prerequisites for a specific role or assignment?

- What needs to be developed and supported for the individual to succeed?

- How to best coach and motivate the employee?

- What competence and potential does the employee have?

- Leadership potential?

- Talent potential?

- How to fill competence gaps?

- Summarised gap analysis with desired competence profile?


"We hired Leading People for two recruiting processes, specifically for their screening and second opinion methods. We are very happy and feel that we have received a very good basis and information as regards the recruitment process, as well as the knowledge of what important employee characteristics are. Our collaboration with Leading People has meant that we have become more strategic and think more about how we can see ourselves as resources when becoming better at what we do."
Jessica Rothman and Anna Liljelund, Project Manager / Advisor Indevelop

“Leading People helped us in our most recent recruitment process. We were given a practical foundation to base our decisions on. We were given a report that included a personality assessment that we used in our dialogue with the candidate during the recruitment process. This assessment meant that we were able to identify whether the candidate would fit in with us and vice versa. It was interesting how well Leading People’s assessment corresponded with reality now that the candidate has worked with us for a while.”

Claes-Henrik Bjuhrberger, CEO Swedbank Företagsförmedling Region West

“I came into contact with Leading People during a recruitment process for a managerial position in the construction industry. My experience from the assessment and the feedback I was given will be very helpful in my career going forward. I was given help in seeing my strengths and weaknesses. I also got good tips for my personal leadership development. Before I was even given the chance to say a word about myself they were able to read my profile scarily well through their assessment. And all the tips I was given seemed very relevant to me specifically. Leading People took good care of me throughout the entire process.


All in all, I would use three words to describe our meeting: professional, caring and developmental!”

Elias Issa, candidate

Do you or your empoyee want to reach new results?

We use a results-oriented coaching to reach an individual’s goals. No matter what area of coaching, every meeting leads one step closer to the set goal. Our method focus on strengths rather than putting focus on any shortcomings. This concept is well proven, powerful and gives good results.


Our coaching can be used when:

- Career changes / a new role.

- Results needs to be improved.

- For personal, team and business development.


Examples of coaching areas: communication, reaching higher results, organisational efficacy, career and personal changes, developing leadership skills, conflict resolution or team building.


"Through this coaching process with its clearly-formulated goals, I have had the privilege of developing and challenging myself and my managerial profile, and also learning more about how I work as a person, and thus the tools that suit me best in my daily life and as a manager. The process has been conducted in a confidence-inspiring and relaxed manner by Margaretha, with clear support from research on the subject and a thorough analysis of me as a person. I feel strengthened in my leadership role after the completion of this coaching process and goal fulfilment came at no extra cost!"

Johan Eriksson, Group Head, Police Authority

"We have hired Leading People several times for leadership development and for other things. Above all we appreciate the strength that Margaretha has in her individual coaching sessions. This strength comes from her considerable ability to listen to the individual and to the organisational needs and use these to guide the group forward. Margaretha has also been able to help us with on-boarding when she coaches our new managers when they start in the organisation. We have had a lot of help from Leading People and can warmly recommend them to others who want to develop their executives."
CEO, Mid-sized Company (This reference can be contacted.Please let us know if you are interested.)

“In conjunction with a new leadership role, I was given the privilege of going through an on-boarding program with Margaretha as my leadership coach. The starting point was my own leader profile and how I work as a leader. Throughout the entire process I worked with my leadership and learned clear methods, for example back tracking, which I continue to make use of. As a part of the process, I formulated clear goals and a plan of action that step by step led me and my work towards my goals. The methods I learned in the on-boarding programme will be of use to me in any leadership role going forward. Receiving professional coaching together with my new assignment and leadership role has been extremely valuable as it helps me achieve the results I am aiming for. I highly recommend Leading People to managers who want to develop themselves, their leadership and their organisation!”


Sara Jiveskog Hieling

Do you want a quick employee introduction?

On-boarding for your leaders and key players is the best guarantee for a successful recruitment. On-boarding is a coaching process that secures a quick and efficient transition into their new role. Research shows that you can reduce the time for an employee to become productive by using the On-boarding method.Results of On-boarding:

- Management, leaders and key players becoming productive quicker

- Decreased employee turnover

- Higher loyalty

- Increased commitment

- Correct prioritising

- Time saving

- Quicker results

- Increased workplace satisfaction

Welcome to Leading People

These pages show the material we publish exclusively for our clients. We offer extra material in the form of mindfulness meditations that can be completed on your own. Through mindfulness, you can achieve more conscious and strategic leadership.

We also provide tips on scientific literature that may help you in your leadership.

Welcome to Leading People!

Leading People Europe AB

Address:
Herkulesgatan 12
111 52 Stockholm
Sweden

Map:

https://www.hitta.se/kartan?s=0438f7de


Birgitta Söderberg

birgitta.soderberg@leadingpeople.se

Phone: +46-(0)702 22 92 79


Margaretha Öström

margaretha.ostrom@leadingpeople.se

Phone: +46-(0)731 54 35 74


Our Vision

We set new standards for leadership.


Our view of performance includes practical skills as well as behavioural, physical and mental gains. Together these provide maximum outcome.

dfgfd

fgdf

Ett utvecklingsprogram för ledare som kombinerar prestation, kognition och hälsa

Vill du....

• Förstå hjärnans funktion - jobba smartare, inte mer

• Nå full insikt om dina styrkor och nyttja dem bättre

• Få strategier för att hantera dina utvecklingsområden

• Förbättra koncentration och inlärning

• Få verktyg för inre och yttre kommunikation

• Förstå vilken kost som ger förutsättningar för hög prestation
• Veta din kroppssammansättning och fysiska status

• Få anpassad träning för att du ska nå dina mål och undvika skador

• Få verktyg för återhämtning och närvaro

• Hantera din och andras tid bättre

• Veta din stressrelaterade status och få verktyg för att förbättra den

Och mycket mer…


Då är Leading people™ programmet för dig!

 

"Vi har anlitat Leading People i två rekryteringsprocesser, specifikt deras ”Screening” och ”Second Opinion” metoder. Vi är väldigt nöjda och känner att vi fick mycket bra underlag och information till rekryteringsprocessen, samt en förståelse för vad som är viktiga egenskaper i en medarbetare. Samarbetet med Leading People har inneburit att vi har blivit mer strategiska i hur vi rekryterar medarbetare och tänker kring hur vi kan se på oss själva som resurser i att bli bättre i det vi gör."


Jessica Rothman och Anna Liljelund,Project Manager/Adviser Indevelop


"Leading People hjälpte oss i vår senaste rekryteringsprocess. Vi fick konkret underlag som vi sedan kunde ta beslut på. I deras underlag fanns bland annat en personlighetsbedömning som vi använde i dialogen med vår kandidat i rekryteringsprocessen.Bedömningen gjorde att vi kom långt på väldigt kort tid gällande om kandidaten passar hos oss och vice versa. Det intressanta var hur väl Leading People´s bedömning stämde i verkligheten nu när kandidaten jobbat hos oss ett tag."


Claes-Henrik Bjuhrberger, VD Swedbank Företagsförmedling Västra Regionen


"Jag kom i kontakt med Leading People som en del i en rekryteringsprocess när jag var kandidat för en arbetsledande tjänst inom byggbranschen. Erfarenheten jag fick med mig från de tester jag fick göra samt den återkoppling jag fick i samband med min intervju kommer jag att ha stor nytta av i mitt fortsatta yrkesliv. Jag fick hjälp att se mina styrkor och svagheter och fick bra tips på hur jag kan göra för att utvecklas till det bättre i mitt arbete. Genom testerna jag gjort kunde de utläsa min profil skrämmande väl innan jag själv ens hunnit säga ett ord, och alla tips jag fick kändes väldigt relevanta för just mig. Jag blev väldigt bra bemött och väl omhändertagen av Leading People genom hela processen.


För att sammanfatta mötet med tre ord skulle jag säga professionellt, omhändertagande och utvecklande!"

Elias Issa, kandidat

Vill du säkra dina nyckelspelare?


En genomtänkt plan minskar beroendet av strategiska nyckelspelare. Utan en sådan plan utsätts verksamheten för onödiga risker om det oförutsedda händer eller en chef väljer att sluta. En väl genomtänkt plan anpassad till framtida mål och visioner säkrar såväl verksamhetens fortlevnad som fortsatt ekonomisk stabilitet.


Genom att vi bistår dig med denna planering får du:

- En konkret och exakt måttstock att utgå från för att ha rätt person på rätt plats. 

- En plan kopplad till framtida mål och strategier.

- Gapanalys.

- Tydlighet i såväl internt som externt urval för framtida nyckelroller.Referenser finns att ringa vid önskemål.Evidensbaserat urvals- och utvecklingsarbete

Exempel på upplägg – ledarutveckling:
- Grundläggande kunskap kring hur vi människor fungerar
- Vad hot- respektive belöningsläge i hjärnan innebär
- Hur vi kan hantera förändring på bästa sätt
- Hur vi bäst kommunicerar
- Vad vi bör tänka på när vi fattar beslut
- Förstå hjärnans funktion för att arbeta smartare - inte mer
- Hur man minskar stress
- I vilken arbetsmiljö vi presterar vi bäst

Exempel på upplägg - ledarurval:
- Grundläggande kunskap kring differentialpsykologi
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för framgång
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för ledarskap
- Femfaktormodellen – en modell som beskriver personlighet
- Värderingar – attityders betydelse för arbetet
- Riskbeteenden och den mörka sidan av personligheten 
- Strategiskt urvalsarbete 


Vill du skapa en effektiv ledningsgrupp?


Ett första steg i att skapa en effektiv ledningsgrupp är att få en djupare förståelse för vilka vi är. En Management Audit är en genomlysning på individ- och gruppnivå som följs av en objektiv och vetenskaplig analys.

Resultat av Management Audit:

- Tydlig kartläggning över alla individers ledarprofil efter strategiska, operativa och ledarmässiga kriterier.

- Tydlig gapanalys och diagnos över ledningsgruppens sammansättning.

- Benchmark mot andra ledningsgrupper.

- Identifiering av områden som gruppen behöver prioritera för att bli mer effektiv och högpresterande."Leading People har hjälpt oss i arbetet med vår Performance Management process. Vårt uttalade behov var att vi ville skapa tydlighet och uppnå största möjliga effekt i vår prestationsstyrning samt koppla Performance Review till våra värderingar. Leading People genomförde en workshop där vi gemensamt gick igenom hur vi ska göra våra bedömningar, feedback och målstyrning samt hur vi ska gradera prestation. Arbetet utmynnande i en guide som vi implementerat och använder löpande i vår utvecklingsprocess. Vi är mycket nöjda med Leading People’s insats då de är tydliga, affärsmässiga och lyhörda för vår affär. Vi uppskattar att de har en hög tillgänglighet, agerar bollplank och har snabbhet i sin leverans."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB

"Med Leading People's kompetens och ödmjukhet som stöd har verksamheten skapat tydliga, förankrade och gemensamma mål. Nu åker vi...!!"

Ewa Kjell, Enhetschef Missbruksgruppen, Borlänge kommun


“Good process to help all leaders to understand and how to improve the group of people”


Johan Eklind, Country Manager Tefal - OBH Nordica Group AB

Välkommen

Här kan du som kund logga in och ta del av vårt material.

Leading people™ - a complete programme that makes difference

Leading people™ is a complete leadership development program with individual customisation. We combine the most important leadership components with the latest research into performance, cognition and health. We know that leadership theory alone does not bring success. In Leading people ™ you have the opportunity to work with yourself on many different levels.

"AxFast ledningsgrupp gick igenom intervjuer och tester för att få en bekräftelse på vilka vi är och varför vi fungerar olika i olika situationer. Den främsta anledningen till en management audit var att teoretiskt få en bild av hur en nyanställds profil skall se ut för att komplettera och smälta in i gruppen på bästa sätt. Varje individ fick en feedback och som ansvarig fick jag en prestationsmodell för gruppen i sin helhet. Margaretha och Birgitta har levererat det vi eftersökte och det blir spännande att anställa nästa person då vi har ett bra grundmaterial att utgå ifrån."


Erik Lindvall, VD AxFast AB

"Genom en coachingprocess med tydligt formulerade mål, har jag fått förmånen att utveckla och utmana mig själv och min ledarprofil, men också lära mig mer om hur jag fungerar som person och därigenom vilka nycklar som passar mig bäst i min vardag privat och som chef. Processen har styrts på ett förtroendeingivande och avslappnat sätt av Margaretha, med tydligt stöd i forskning i ämnet och en noggrann analys av mig som person. Jag känner mig stärkt i min ledarroll efter avslutad coaching. -Måluppfyllnaden kom på köpet!"


Johan Eriksson, Gruppchef, Polismyndigheten"Vi har vid flera tillfällen anlitat Leading People för bland annat ledarutveckling. Framförallt uppskattar vi den styrka Margaretha har i det individuella coachande samtalet. Styrkan kommer av att hon har en mycket god förmåga att lyssna in individens och organisationens behov och utifrån detta vägleda framåt. Margaretha har även hjälpt oss med On-boarding där hon coachat våra nya chefer att landa rätt i organisationen. Vi har haft stor hjälp av Leading People och kan varmt rekommendera dem till andra som vill utveckla sina chefer."


VD, medelstort företag (Denna referent går att kontakta. Vänligen meddela oss om intresse finns!)


”I samband med ett nytt chefsuppdrag, fick jag förmånen att genomföra ett On- boardingprogram med Margaretha som ledarcoach. Utgångspunkten var min egen ledarprofil och hur jag fungerar som ledare. Under hela processen arbetade jag med mitt ledarskap och lärde mig handfasta metoder, bland annat back tracking, vilket jag fortsatt nyttja. Som en del i processen formulerade jag tydliga mål och en handlingsplan som steg för steg leder mig och mitt arbete dit jag siktar. I mitt fortsatta ledarskap har jag alltjämt stor nytta av de olika metoder jag fick till mig under On-boardingen.


Det har varit mycket värdefullt att få professionell coaching kopplat till mitt uppdrag och min ledarroll, då det hjälper mig nå de resultat jag siktar mot. Jag kan varmt rekommendera Leading People till de chefer som vill utveckla sig själva, sitt ledarskap och sin verksamhet!”


Sara Jiveskog Heiling

"Vi anlitade Leading People till en nätverksträff i Sveriges HR förenings Nordiska nätverk. Temat vi hade var Ledarskap, där vi fick en genomgång av vilka egenskaper är viktiga hos en ledare enligt den senaste arbetspsykologiska och neuro- vetenskapliga forskningen. Just det perspektivet gav träffen en extra dimension till temat! Det som också gjorde det extra intressant, var att vi inför träffen fick en uppgift att läsa en profil och utifrån den diskutera ledarskap och hur det kan valideras. Margaretha och Birgitta är mycket proffsiga och kunniga inom ämnet, och gav oss nya insikter.

Tack Margaretha och Birgitta för en lärorik eftermiddag!"


Ulrika Hartzell, Sveriges HR förenings Nordiska nätverk

A LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM THAT COMBINES PERFORMANCE, COGNITION AND HEALTH

Do you want to....

• understand the brain's function - work smarter, not harder

• gain full insight into your strengths and use them better

• adopt strategies to manage your development areas

• improve your concentration and learning

• get tools for internal and external communication

• understand the diet that makes performance possible

• know your physical status

• receive custom training to achieve your goals and avoid injury

• get tools for recovery and presence

• manage your and others’ time better

• know your stress-related status and get the tools to improve it

And much more


Then the Leading people ™ program is for you!

"Vi har vid flera tillfällen anlitat Leading People för bland annat ledarutveckling. Framförallt uppskattar vi den styrka Margaretha har i det individuella coachande samtalet. Styrkan kommer av att hon har en mycket god förmåga att lyssna in individens och organisationens behov och utifrån detta vägleda framåt. Margaretha har även hjälpt oss med On-boarding där hon coachat våra nya chefer att landa rätt i organisationen. Vi har haft stor hjälp av Leading People och kan varmt rekommendera dem till andra som vill utveckla sina chefer."

VD, medelstort företag (Denna referent går att kontakta. Vänligen meddela oss om intresse finns!)

”I samband med ett nytt chefsuppdrag, fick jag förmånen att genomföra ett On- boardingprogram med Margaretha som ledarcoach. Utgångspunkten var min egen ledarprofil och hur jag fungerar som ledare. Under hela processen arbetade jag med mitt ledarskap och lärde mig handfasta metoder, bland annat back tracking, vilket jag fortsatt nyttja. Som en del i processen formulerade jag tydliga mål och en handlingsplan som steg för steg leder mig och mitt arbete dit jag siktar. I mitt fortsatta ledarskap har jag alltjämt stor nytta av de olika metoder jag fick till mig under On-boardingen.


Det har varit mycket värdefullt att få professionell coaching kopplat till mitt uppdrag och min ledarroll, då det hjälper mig nå de resultat jag siktar mot. Jag kan varmt rekommendera Leading People till de chefer som vill utveckla sig själva, sitt ledarskap och sin verksamhet!”


Sara Jiveskog Heiling

Våra referenser

Klicka på önskad referens här nedan för att läsa mer.

Välkommen till Leading People

På dessa sidor kan du ta del av det material vi lägger ut exklusivt för våra kunder. 

Vi erbjuder extra material i form av mindfulnessmeditationer som du enkelt kan genomföra på egen hand. Genom mindfulness kan du uppnå ett mer medvetet och strategiskt ledarskap.

Vi ger också tips på vetenskaplig litteratur som kan hjälpa dig i ditt ledarskap.

Varmt välkommen till oss!

Ledarskap baserat på Vetenskap


Diskrepansen mellan vad forskningen visar ger resultat och vad man faktiskt gör i arbetslivet, är stor. Vi tar fasta på de senaste rönen och omvandlar dem till metoder som direkt kan omsättas i din egen verksamhet. 

Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. Av den anledningen arbetar vi tvärvetenskapligt och sammanför de delar vi vet ökar prestation och hälsa i kombination. 

Resultat av vår ledarutveckling:
- Du arbetar smartare, inte mer.
- Du mår bättre.
- Du når ännu bättre resultat i din ledarroll samtidigt som du utvecklar din organisation.


"I ett ledarutvecklingsprojekt fick Leading People uppdraget att fokusera på personlig och affärsmässig utveckling för en grupp chefer. De genomförde uppdraget på ett mycket professionellt sätt och med stor lyhördhet för chefernas olika behov. I trepartssamtal sammanfattades chefernas styrkor och utmaningar och de fick verktyg och individuella handlingsplaner som gav förutsättningar att nå uppsatta mål. Leading People’s styrka är att anpassa sitt upplägg efter kundens verklighet och leverera det som efterfrågas."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB


"Första dagen av Talent Management-programmet är en av de mest utvecklade jag upplevt. Med lugn, fast metodik – hela tiden med vetenskapen som utgångspunkt – och inte sällan med överraskningar bakom nästa hörn, lotsade Margaretha Öström varje individ och gruppen som helhet till att upptäcka sina svagheter och styrkor. På mindre än ett dygn lyckades Öström med konsttycket att få denna klart heterogena samling, bestående av människor med lika många olika personligheter som europeiska medborgarskap, att bilda en samarbetande grupp. Från att aldrig ha tidigare ha träffats skämtade vi med varandra och delade med oss av erfarenheter som få av oss hade berättat tidigare. Den utvecklande återkopplingskultur Öström snabbt fick gruppen att ta sig an och använda är imponerande. Flera av dessa metoder och stora delar av de upptäckter om mig själv som växte fram under programmet använder jag idag ofta i mitt arbete såväl som privat."


Tobias Porserud, VD Talent Eye


"Leading People bidrar med att skapa strategisk självinsikt hos våra Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar inom Praktikertjänstkoncernen. Vi har valt att arbeta med Leading People för att de har en djup förståelse för det arbetspsykologiska området. De är professionella med ett affärs- och verksamhetsintegrerat perspektiv och förmåga till nytänkande. De är engagerade, lyhörda och ansvarsfulla och levererar mycket god kvalitet. Leading People har bland annat skapat tydliga och pedagogiska ledarrapporter som är skräddarsydda utifrån våra behov.


Vi är mycket nöjda och kan varmt rekommendera dem!"


Gabriella Runnedahl, Organisations - och ledarutvecklare

Leading People Europe AB

Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail