Leading People
 

Leading people™ – helheten som gör skillnaden

Leading people™ är ett komplett ledarutvecklingsprogram med individuell anpassning. Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. I Leading people™ får du möjlighet att arbeta med dig själv på många olika plan. Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar de åtta områden som bildar helheten som gör den stora skillnaden.

Vill du få en djuplodad och objektiv bedömning i urvalsprocesser?


Genom vår Personbedömning / Second Opinion får du svar på frågor som:


- Har individen de rätta förutsättningarna för en specifik roll eller uppdrag?
- Vad behöver utvecklas och understödjas hos individen för att individen ska lyckas?
- Hur kan individens chef bäst coacha och motivera sin medarbetare?
- Vilken kompetens och potential har individen?
- Har individen förutsättningar att bli ledare?
- Har individen det som krävs för att rankas som en talang?
- Vilka aktiviteter och åtgärder behövs för att fylla individuella kompetensgap?

- Du får en summerad och tydlig gapanalys mot önskad kompetensprofil på vetenskaplig grund.Vår Vision


Vi sätter ny standard för ledarskap.

Vår helhetssyn på prestation omfattar konkreta färdigheter såväl som beteende-, fysisk- och mental förstärkning. Tillsammans ger de maximal utväxling.

Vill du nå nya resultat?


Vi använder en handlingsorienterad form av coaching för att nå en individs mål. Oavsett vilka områden coachingen handlar om ska varje möte leda minst ett steg närmare uppsatt mål. Fokus läggs på vad man vill uppnå i motsats till det man vill ifrån. Leading People’s metodik går ut på att lyfta de resurser som fungerar och förstärka dessa i motsats till att lägga fokus vid brister. Konceptet är väl beprövat, kraftfullt och ger fina resultat.


Vår coaching används då:

- Individen behöver karriärväxling/ny roll

- Individen behöver nå högre resultat

- Individen behöver personlig utveckling


Exempel på områden coachingen kan handla om: kommunikation, nå högre resultat, organisatorisk effektivitet, hantera karriär-/personliga förändringar, utveckla färdigheter inom ledarskapet, förstärka strategiskt tänkande, effektiv hantering av konflikter eller att bygga effektiva team.

Vill du att dina nyanställda ska börja prestera snabbt?


On-boarding (komma ombord) riktar sig till chefer och nyckelspelare och är bästa garantin för en lyckad rekrytering. On-boarding är en coachingprocess som säkrar att individen snabbt och lätt kommer in i sin nya roll. Forskning visar att man genom On-boarding kan halvera tiden till att en ny medarbetare blir produktiv. 

Resultat av en On-boardingprocess:
  • Chefer, ledare och nyckelspelare som snabbt blir produktiva och börjar leverera
  • Minskad personalomsättning
  • Starkare lojalitet
  • Högre engagemang
  • Rätt prioriteringar
  • Tidsvinst
  • Snabbare resultat
  • Ökad arbetstillfredsställelse

Vill du skapa ett framgångsrikt team?


Genom vårt koncept där fokus läggs på gruppens styrkor och  förstärkning av positiva beteenden får din grupp följande resultat: 


· En tydlig kartläggning över gruppens resurser

· En benchmark mot andra framgångsrika team

· Ett i gruppen väl förankrat verksamhetsmål

· En tydlig handlingsplan hur gruppen gemensamt ska nå sitt mål

· Etablerade spelregler som främjar gruppens framgång

· En förbättrad kommunikation inom gruppen

· Resursoptimering – förstärkning av positiva beteenden

· Ett team som skapar högre resultat

Vill du höja prestationen i din organisation?


Det som kännetecknar framgångsrika organisationer är inte bara hårt arbete, utan också tydlighet i vad man står för och vad man vill uppnå. Tydligheten kommer av att var och en vet vad som är god prestation hos oss. Prestationsstyrning handlar om att belöna prestation utifrån att nå affärsmål OCH agera utifrån företagets värdegrund. Man kombinerar resultat (vad man uppnår) med beteende (hur man uppnår målen). På detta sätt utvecklas ett affärsdrivande ledarskap.


Resultat för din organisation:

- Alla medarbetare vet vad som förväntas av dem

- Alla ledare kan styra verksamheten i rätt riktning

- En säkrad hög prestation i organisationen

Ledningsgrupper / Styrelser som levererar


Flertalet forskningsstudier visar att det finns karakteristiska drag hos högpresterande ledningsteam. Det är dessa vi fokuserar på för att öka gruppens produktivitet. När vi tillsammans analyserat resultatet från Management Audit finns ett flertal områden en ledningsgrupp kan behöva arbeta vidare med för att bli ett högpresterande team, däribland:


- Klargörande av målbild

- Roller och ansvar

- Kommunikation och feedback

- Problemlösning och beslutsfattande

- Tillit och gruppdynamik


Leadership based on Science

The discrepancy between what research shows gives results and what you actually do in work is large. We focus on the most recent findings and convert them into methods that can be directly implemented into your organisation.


We combine the most important leadership components with the latest research about performance, cognition and health. Today we know that it takes more than leadership theories to succeed. Therefore, we work inter-disciplinarily and combine what we know improves performance and health.

The results of our leadership development:

- You work smarter, not more (harder).

- You feel better.

- You reach better results in your leadership role while developing your organisation.

Do you want to secure your key players?

A well thought out plan reduces dependency on strategic key players. Without this plan the organisation is exposed to unnecessary risks if anything unforeseen happens or an executive decides to quit. A plan, customised to future goals and vision, secures the organisations’ survival and continued economic stability.


Through our assistance you will receive:

- A concrete and exact measurement to maintain the right person in the right place.

- A plan based on your future business goals and strategies.

- Gap analysis

- Clarity in internal and external selection of future key roles.


References are available at request.

Do you want to raise the performance in your organisation?

The characteristics of successful organisations are not only to how hard they work, but also the clarity of what they aim and stand for. The clarity comes from everybody knowing what good performance looks like. Performance management is about rewarding accomplishments based on achieving business goals AND acting according to the Company’s values. You combine these results (what you achieve) with behaviour (how you achieve your goals). This is how commercial leadership is developed.


Results for your organisation:

- All employees know what is expected of them.

- All leaders can steer the organisation in the right direction.

- A secure high performance in the organisation.

Selection and Development based on Science

Examples of topics - Leadership Development:

- Basic knowledge of how people function

- The brain's threat and reward mode

- How to handle change in the work place

- Communication in the work place

- Decision making

- Understand how the brain functions in order to work smarter - not harder

- How to reduce stress

- In what kind of workplace we perform best


Examples of topics - Leadership Selection:

- Fundamental knowledge of personality psychology

- The most important personality traits for success

- The most important personality traits for leadership

- The five factor model - a model describing personality

- Values - what attitude means for work

- Risk behaviours and the dark side of the personality

- Strategic selection


“We hired Leading People for a networking event in the Nordic HR Network. The theme was Leadership, and we were taught what attributes are important in leaders according to most recent occupation psychological and neuro-scientific research. This perspective gave a new dimension to the theme! Another aspect that made this extra interesting was a task we were given: reading a leadership profile that we then discussed. Birgitta is very professional and knowledgeable in her field and were able to give us new insights.

Thank you Birgitta for an educational afternoon!”

Ulrika Hartzell, The Nordic HR Network

Do you want to create a successful team?

Using our concept, focusing on the strengths of the group and enhancing positive behaviours, your group can receive the following results:


· A clear overview of the groups’ resources

· A benchmark to other successful teams

· Well established business goals

· A clear action plan as how the group can reach their goals

· Established game rules that promote the groups success

· Improved communication

· Resource optimisation - strengthening of positive behaviours

· A team that creates better results.


"Good process to help all our leaders to understand how to improve groups."

Johan Eklind, Country Manager Tefal - OHB Nordica Group AB


Do you want to create an effective Management?

The first step in creating an effective management team is to gain deeper understanding of who you are. A Management Audit is an analysis at individual and group level, made in an objective and scientific way.


Results of the Management Audit:

- A clear analysis of all the individual leader profiles based on strategic, operative and leader-related criteria.

- Clear gap analysis and diagnosis of the managements composition.

- Benchmark against other Management teams.

- Identification of areas that the group needs to prioritise in order to become more efficient and improve performance.Management teams / Boards that deliver

Several studies show that there are certain characteristics common to high-achieving management teams. We focus on these to increase group productivity. When we analyse the results from the Management Audit together, we identify areas a management team might need to work on to become a high-achieving team, such as:


- Clarification of team objectives

- Roles and responsibilities

- Communication and feedback

- Problem solving and decision-making

- Trust and group dynamics

Do you want deep, valid and objective assessments in selection processes?

Through our Personality Assessments / Second Opinions you will get answers to questions like:


- Does the individual have the right prerequisites for a specific role or assignment?

- What needs to be developed and supported for the individual to succeed?

- How to best coach and motivate the employee?

- What competence and potential does the employee have?

- Leadership potential?

- Talent potential?

- How to fill competence gaps?

- Summarised gap analysis with desired competence profile?


"We hired Leading People for two recruiting processes, specifically for their screening and second opinion methods. We are very happy and feel that we have received a very good basis and information as regards the recruitment process, as well as the knowledge of what important employee characteristics are. Our collaboration with Leading People has meant that we have become more strategic and think more about how we can see ourselves as resources when becoming better at what we do."
Jessica Rothman, Project Manager / Advisor Indevelop

“I came into contact with Leading People during a recruitment process for a managerial position in the construction industry. My experience from the assessment and the feedback I was given will be very helpful in my career going forward. I was given help in seeing my strengths and weaknesses. I also got good tips for my personal leadership development. Before I was even given the chance to say a word about myself they were able to read my profile scarily well through their assessment. And all the tips I was given seemed very relevant to me specifically. Leading People took good care of me throughout the entire process.


All in all, I would use three words to describe our meeting: professional, caring and developmental!”

Elias Issa, candidate

Do you or your empoyee want to reach new results?

We use a results-oriented coaching to reach an individual’s goals. No matter what area of coaching, every meeting leads one step closer to the set goal. Our method focus on strengths rather than putting focus on any shortcomings. This concept is well proven, powerful and gives good results.


Our coaching can be used when:

- Career changes / a new role.

- Results needs to be improved.

- For personal, team and business development.


Examples of coaching areas: communication, reaching higher results, organisational efficacy, career and personal changes, developing leadership skills, conflict resolution or team building.


Do you want a quick employee introduction?

On-boarding for your leaders and key players is the best guarantee for a successful recruitment. On-boarding is a coaching process that secures a quick and efficient transition into their new role. Research shows that you can reduce the time for an employee to become productive by using the On-boarding method.Results of On-boarding:

- Management, leaders and key players becoming productive quicker

- Decreased employee turnover

- Higher loyalty

- Increased commitment

- Correct prioritising

- Time saving

- Quicker results

- Increased workplace satisfaction

Welcome to Leading People

These pages show the material we publish exclusively for our clients. We offer extra material in the form of mindfulness meditations that can be completed on your own. Through mindfulness, you can achieve more conscious and strategic leadership.

We also provide tips on scientific literature that may help you in your leadership.

Welcome to Leading People!

Leading People Europe AB

Address:
Box 12162
102 24 Stockholm
SwedenBirgitta Söderberg

birgitta.soderberg@leadingpeople.se

Phone: +46-(0)702 22 92 79
Our Vision

We set new standards for leadership.


Our view of performance includes practical skills as well as behavioural, physical and mental gains. Together these provide maximum outcome.

dfgfd

fgdf

Ett utvecklingsprogram för ledare som kombinerar prestation, kognition och hälsa

Vill du....

• Förstå hjärnans funktion - jobba smartare, inte mer

• Nå full insikt om dina styrkor och nyttja dem bättre

• Få strategier för att hantera dina utvecklingsområden

• Förbättra koncentration och inlärning

• Få verktyg för inre och yttre kommunikation

• Förstå vilken kost som ger förutsättningar för hög prestation
• Veta din kroppssammansättning och fysiska status

• Få anpassad träning för att du ska nå dina mål och undvika skador

• Få verktyg för återhämtning och närvaro

• Hantera din och andras tid bättre

• Veta din stressrelaterade status och få verktyg för att förbättra den

Och mycket mer…


Då är Leading people™ programmet för dig!

 

"Vi har anlitat Leading People i två rekryteringsprocesser, specifikt deras ”Screening” och ”Second Opinion” metoder. Vi är väldigt nöjda och känner att vi fick mycket bra underlag och information till rekryteringsprocessen, samt en förståelse för vad som är viktiga egenskaper i en medarbetare. Samarbetet med Leading People har inneburit att vi har blivit mer strategiska i hur vi rekryterar medarbetare och tänker kring hur vi kan se på oss själva som resurser i att bli bättre i det vi gör."


Jessica Rothman, Project Manager/Adviser Indevelop


"Jag kom i kontakt med Leading People som en del i en rekryteringsprocess när jag var kandidat för en arbetsledande tjänst inom byggbranschen. Erfarenheten jag fick med mig från de tester jag fick göra samt den återkoppling jag fick i samband med min intervju kommer jag att ha stor nytta av i mitt fortsatta yrkesliv. Jag fick hjälp att se mina styrkor och svagheter och fick bra tips på hur jag kan göra för att utvecklas till det bättre i mitt arbete. Genom testerna jag gjort kunde de utläsa min profil skrämmande väl innan jag själv ens hunnit säga ett ord, och alla tips jag fick kändes väldigt relevanta för just mig. Jag blev väldigt bra bemött och väl omhändertagen av Leading People genom hela processen.


För att sammanfatta mötet med tre ord skulle jag säga professionellt, omhändertagande och utvecklande!"

Elias Issa, kandidat

Vill du säkra dina nyckelspelare?


En genomtänkt plan minskar beroendet av strategiska nyckelspelare. Utan en sådan plan utsätts verksamheten för onödiga risker om det oförutsedda händer eller en chef väljer att sluta. En väl genomtänkt plan anpassad till framtida mål och visioner säkrar såväl verksamhetens fortlevnad som fortsatt ekonomisk stabilitet.


Genom att vi bistår dig med denna planering får du:

- En konkret och exakt måttstock att utgå från för att ha rätt person på rätt plats. 

- En plan kopplad till framtida mål och strategier.

- Gapanalys.

- Tydlighet i såväl internt som externt urval för framtida nyckelroller.Referenser finns att ringa vid önskemål.Evidensbaserat urvals- och utvecklingsarbete

Exempel på upplägg – ledarutveckling:
- Grundläggande kunskap kring hur vi människor fungerar
- Vad hot- respektive belöningsläge i hjärnan innebär
- Hur vi kan hantera förändring på bästa sätt
- Hur vi bäst kommunicerar
- Vad vi bör tänka på när vi fattar beslut
- Förstå hjärnans funktion för att arbeta smartare - inte mer
- Hur man minskar stress
- I vilken arbetsmiljö vi presterar vi bäst

Exempel på upplägg - ledarurval:
- Grundläggande kunskap kring differentialpsykologi
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för framgång
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för ledarskap
- Femfaktormodellen – en modell som beskriver personlighet
- Värderingar – attityders betydelse för arbetet
- Riskbeteenden och den mörka sidan av personligheten 
- Strategiskt urvalsarbete 


Vill du skapa en effektiv ledningsgrupp?


Ett första steg i att skapa en effektiv ledningsgrupp är att få en djupare förståelse för vilka vi är. En Management Audit är en genomlysning på individ- och gruppnivå som följs av en objektiv och vetenskaplig analys.

Resultat av Management Audit:

- Tydlig kartläggning över alla individers ledarprofil efter strategiska, operativa och ledarmässiga kriterier.

- Tydlig gapanalys och diagnos över ledningsgruppens sammansättning.

- Benchmark mot andra ledningsgrupper.

- Identifiering av områden som gruppen behöver prioritera för att bli mer effektiv och högpresterande."Leading People har hjälpt oss i arbetet med vår Performance Management process. Vårt uttalade behov var att vi ville skapa tydlighet och uppnå största möjliga effekt i vår prestationsstyrning samt koppla Performance Review till våra värderingar. Leading People genomförde en workshop där vi gemensamt gick igenom hur vi ska göra våra bedömningar, feedback och målstyrning samt hur vi ska gradera prestation. Arbetet utmynnande i en guide som vi implementerat och använder löpande i vår utvecklingsprocess. Vi är mycket nöjda med Leading People’s insats då de är tydliga, affärsmässiga och lyhörda för vår affär. Vi uppskattar att de har en hög tillgänglighet, agerar bollplank och har snabbhet i sin leverans."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB


“Good process to help all leaders to understand and how to improve the group of people”


Johan Eklind, Country Manager Tefal - OBH Nordica Group AB

Välkommen

Här kan du som kund logga in och ta del av vårt material.

Leading people™ - a complete programme that makes difference

Leading people™ is a complete leadership development program with individual customisation. We combine the most important leadership components with the latest research into performance, cognition and health. We know that leadership theory alone does not bring success. In Leading people ™ you have the opportunity to work with yourself on many different levels."Vi anlitade Leading People till en nätverksträff i Sveriges HR förenings Nordiska nätverk. Temat vi hade var Ledarskap, där vi fick en genomgång av vilka egenskaper är viktiga hos en ledare enligt den senaste arbetspsykologiska och neuro- vetenskapliga forskningen. Just det perspektivet gav träffen en extra dimension till temat! Det som också gjorde det extra intressant, var att vi inför träffen fick en uppgift att läsa en profil och utifrån den diskutera ledarskap och hur det kan valideras. Birgitta är mycket proffsig och kunnig inom ämnet, och gav oss nya insikter.

Tack Birgitta för en lärorik eftermiddag!"


Ulrika Hartzell, Sveriges HR förenings Nordiska nätverk

Leading People Europe AB

Adress:
Box 12162
102 24 StockholmBirgitta Söderberg

birgitta.soderberg@leadingpeople.se

Phone: +46-(0)702 22 92 79


A LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM THAT COMBINES PERFORMANCE, COGNITION AND HEALTH

Do you want to....

• understand the brain's function - work smarter, not harder

• gain full insight into your strengths and use them better

• adopt strategies to manage your development areas

• improve your concentration and learning

• get tools for internal and external communication

• understand the diet that makes performance possible

• know your physical status

• receive custom training to achieve your goals and avoid injury

• get tools for recovery and presence

• manage your and others’ time better

• know your stress-related status and get the tools to improve it

And much more


Then the Leading people ™ program is for you!

Våra referenser

Klicka på önskad referens här nedan för att läsa mer.

Välkommen till Leading People

På dessa sidor kan du ta del av det material vi lägger ut exklusivt för våra kunder. 

Vi erbjuder extra material i form av mindfulnessmeditationer som du enkelt kan genomföra på egen hand. Genom mindfulness kan du uppnå ett mer medvetet och strategiskt ledarskap.

Vi ger också tips på vetenskaplig litteratur som kan hjälpa dig i ditt ledarskap.

Varmt välkommen till oss!

Ledarskap baserat på Vetenskap


Diskrepansen mellan vad forskningen visar ger resultat och vad man faktiskt gör i arbetslivet, är stor. Vi tar fasta på de senaste rönen och omvandlar dem till metoder som direkt kan omsättas i din egen verksamhet. 

Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. Av den anledningen arbetar vi tvärvetenskapligt och sammanför de delar vi vet ökar prestation och hälsa i kombination. 

Resultat av vår ledarutveckling:
- Du arbetar smartare, inte mer.
- Du mår bättre.
- Du når ännu bättre resultat i din ledarroll samtidigt som du utvecklar din organisation.


"I ett ledarutvecklingsprojekt fick Leading People uppdraget att fokusera på personlig och affärsmässig utveckling för en grupp chefer. De genomförde uppdraget på ett mycket professionellt sätt och med stor lyhördhet för chefernas olika behov. I trepartssamtal sammanfattades chefernas styrkor och utmaningar och de fick verktyg och individuella handlingsplaner som gav förutsättningar att nå uppsatta mål. Leading People’s styrka är att anpassa sitt upplägg efter kundens verklighet och leverera det som efterfrågas."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB


"Leading People bidrar med att skapa strategisk självinsikt hos våra Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar inom Praktikertjänstkoncernen. Vi har valt att arbeta med Leading People för att de har en djup förståelse för det arbetspsykologiska området. De är professionella med ett affärs- och verksamhetsintegrerat perspektiv och förmåga till nytänkande. De är engagerade, lyhörda och ansvarsfulla och levererar mycket god kvalitet. Leading People har bland annat skapat tydliga och pedagogiska ledarrapporter som är skräddarsydda utifrån våra behov.


Vi är mycket nöjda och kan varmt rekommendera dem!"


Gabriella Runnedahl, Organisations - och ledarutvecklare

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail